برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و پدافند غیر عامل جنگ نرم word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و پدافند غیر عامل جنگ نرم word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و پدافند غیر عامل جنگ نرم word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و پدافند غیر عامل جنگ نرم word :

چکیده:

در ایـــن مقالـــه ارتبـــاط بـــین ســـرمایه اجتمـــاعی و مؤلفـــههـــای آن بـــا پدافنـــد غیرعامـل جنـگ نـرم بررســی شـده اسـت. بـدین منظــور ابتـدا مفـاهیم مربـوط بــه پدافند غیر عامل جنگ نرم و سرمایه اجتماعی و مؤلفههای آنهـا بـا اسـتفاده از بیانــات مقــام معظــم رهبــری و نظریــهپــردازان معاصــر تشــریح شــده اســت. پــنج مؤلفه اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشـارکت اجتمـاعی، امنیـت اجتمـاعی و آگاهی و بینش اجتماعی برای سرمایه اجتماعی تعیین شده است. مسلح کـردن جامعه به پدافند غیر عامل جنگ نرم نیازمند شـناخت نقـاط ضـعف و نقـاط ثقلـی است که دشمن آنها را مورد هدف قرار میدهد. اهداف جنگ نرم و کانونهـای توجه آن نیز بـر اسـاس بیانـات مقـام معظـم رهبـری تبیـین شـدهانـد. روش تحقیـق مورد استفاده توصیفی و تحلیلیی با استفاده از ابزار اسـنادی و کتابخانـهای مـی-باشــد. نتــایج بدســت آمــده از ایــن مطالعــه بیــانگر ارتبــاط دوســویه و مفهــومی-کــارکردی بــالایی بــین مؤلفــههــای ســرمایه اجتمــاعی بــا ابعــاد پدافنــد غیــر عامــل جنگ نرم میباشد. لذا با توجه به عمق و شعاع این ارتباط، به نظر مـیرسـد بـا تمرکز بر سرمایهگذاری مـدنی در تحکـیم روابـ اعتمـادی بـین مـردم و دولـت، کاهش اختلافات بین نهادها و دولتمردان، جلب تمامی سـطوح مشـارکتی افـراد،

.1 کارشناسی ارشد توسعه روستایی، کارشناس مطالعات اجتماعی مهندسین مشاورز فراز آب. شماره تلفن همراه: 09146438264 .2 کارشناس ارشد توسعه روستایی، مسئول مطالعات اجتماعی دفتر فنی شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی.

.3 دکترای رشته مدیریت استراتژیک. معاون دانش و پژوهش سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی. .4 دکترای مدیریت و توسعه روستایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز.

7
گــروههــا و نهادهــای اجتمــاعی کشــور و برقــرای امنیــت اجتمــاعی (بــه عنــوان ســرمایههــای اجتمــاعی) بتــوان زمینــه و مقــدمات مناســبی بــرای تحقــق پدافنــد غیرعامل جنگ نرم فراهم ساخت.

واژههای کلیدی: سرمایه اجتماعی، پدافند غیر عامل، جنگ نرم، مشارکت اجتماعی، آگاهی

-1 مقدمه:

همـانطور کـه روشـن اسـت، قـدرت، عـاملی مهـم در روابـ انسـانی و تعـاملات اجتماعی محسوب میشود و تار و پود سیاست و جامعه را تشکیل میدهـد. سـرمایه-های نوین منابع تشکیل دهنده قدرت نوین محسوب میشوند که بـه عنـوان ابزارهـا و اهداف جنگهای نرم به شمار میروند. در دیدگاههای سنتی، سرمایههای اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا میکردند. اما در عصر حاضر بیشـتر از آنچه به سرمایه اقتصـادی، فیزیکـی و انسـانی نیازمنـد باشـیم بـه سـرمایه اجتمـاعی نیازمندیم؛ زیرا بدون این سـرمایه، اسـتفاده از دیگـر سـرمایهها بـه طـور بهینـه انجـام نخواهد شد. در جامعـهای کـه فاقـد سـرمایهاجتماعی کـافی اسـت سـایر سـرمایهها ابتـر مانده و تلف میشوند (عیسینژاد،.(34 :1390 از اینرو موضوع سرمایه اجتماعی بــه عنــوان یــک اصــل اساســی بــرای نیــل بــه قــدرت نــرم محســوب شــده و حکومتهــا و دولتمردانــی موفــق قلمــداد میشــوند کــه بتواننــد بــا اتخــاذ سیاســتهای لازم و ارائــه راهکارهای مناسب در ارتباط بـا جامعـه بـه تولیـد و توسـعه سـرمایه اجتمـاعی بیشـتر نائل شوند. از طرفی نیز جنگ نرم تحـول نـوینی را شـکل مـیدهـد کـه در قالـب آن، نظریه، منابع و ابزارهای اعمال قدرت مورد بازخوانی و بازتولید قرار گرفته و این امر نشان میدهد که جنگ نرم بـیش از آن کـه صـبغه و مـاهیتی اجبـارآمیز و سـخت افزارانه داشته باشد، اجتماعی بوده و در شبکهی رواب اجتماعی کـه مؤلفـههـای آن اعتبـار، اعتمـاد، مشـارکت و مشـروعیت اسـت، معنـا و مفهـوم مـییابـد (قربـانی شـیخ نشین و همکاران،.(11 :1390 پدافند غیرعامل جنگ نرم به مسائلی میپـردازد کـه موجب کاهش صدمات و شـکافهـا در باورهـای نیـک افـراد جامعـه در حـین جنـگ و پــس از آن شــود. ایــن پدافنــد میــزان تأثیرگــذاری حمــلات نــرم را کــاهش داده و قــدرت بـازپروری افکــار را در مـدت کوتــاهی پــس از آن افـزایش مــیدهــد. در جنـگ نــرم بــا استفاده از جنبههای برتر فرهنگی، تمدنی، علمی و فنی خـود بـرای تـأثیر بـر فکـر و اندیشه دشمن و به تبع آن تغییر رفتار او تلاش میشود. این نوع جنـگ بـا اسـتفاده از ابزارهـــای نـــوین ارتبـــاطی (مثـــل مـــاهواره، اینترنـــت و;) و تکنیـــکهـــای پیچیـــده روانشناسی و جامعهشناسی بـا تأکیـد بـر نقـاط قـوت عناصـر قـدرت نـرم خـود و نقـاط

ضعف عناصر قدرت نرم دشمن او را خلع سلاح فکـری و اندیشـهای نمـوده و رفتـار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی او را به نفع خود تغییـر مـیدهـد. در نتیجـه بـه صـورت مسالمت آمیز جریـان سیاسـی و یـا نظـام سیاسـی مطلـوب خـود را روی کـار آورده تـا منــافع حــداکثری خــود را تــأمین نمایــد (بصــیری، .(151 :1391 ضــمن ایــن کــه مشروعیت کسب شده از این طریق مـیتوانـد مخالفـتهـا و هزینـههـای بـه کـارگیری قدرت سخت را در صـورتی کـه لازم باشـد کـاهش دهـد (اطاعـت و رضـایی،:1390 .(215

سرمایه اجتماعی بر باور درونی و مشارکت جمعی رضایتمندانهی توأم با آگاهی تأکید دارد و این موارد از رهگذر وجود اعتمـاد و باورمنـدی درونـی حاصـل خواهـد شد. از این رو میتوان به اهمیت سرمایه اجتماعی در مقایسه با سـایر صـورتهـای سـرمایه (اقتصـادی، فرهنگـی، اجتمـاعی، انسـانی و;) پـی بـرد. بـه عبـارتی فقـدان سرمایه اجتمـاعی، فقـدان سـایر سـرمایههـا، فقـدان اعتمـاد و در نهایـت نارضـایتی از سیستم و در واقع تقویت گزارههای تخریب کننـده و تـنش آفـرین را بـه همـراه خواهـد داشت و اثری منفی بر قدرت و حیات یک کشـور خواهـد گذاشـت. بنـابراین مـیتـوان چنین اذعان داشت که سرمایه اجتماعی پادتن جنگ نرم به شمار رفته و از این گذار به عنوان پدافند غیر عامل جنـگ نـرم تلقـی مـیشـود. سـرمایه اجتمـاعی بـا پـر کـردن خلأهای اجتماعی، ارتباطی، مشارکتی، امنیتی و اطلاعاتی موجـود در سـطح افـراد، گــروههــا و احــزاب و جامعــه بــه مقابلــه نــرم بــا جنــگ روانــی و رســانهای پرداختــه و آسیبهای ناشی از آن را به حداقل ممکن میرسـاند. بـا برقـراری امنیـت اجتمـاعی و اعتماد بین مردم با یکدیگر و دولت و بـا نظـم بخشـی بـه نهادهـای مـدنی و جبهـههـای فکری میتوان زمینه اتحاد و همبستگی ملی را فراهم ساخت. مشارکت اجتمـاعی بـه
زعم اکثر نظریه پردازان ماحصل حاکمیت روابـ اعتمـادی در جامعـه مـیباشـد. در
واقع سرمایه اجتماعی بهبود بخشی کیفیت رواب و تعاملات و عملکـرد بـین افـراد و

گروهها و کل اجتماع را تضمین میکند، چیزی که میدان تاخت و تاز جنگ نرم بوده و محوریت برنامههای دشمنان را شکل میدهد.

-2 چهارچوب نظری:

جنگ نرم:1

1 Soft Warfare

جنـگ نــرم در مقابــل جنـگ ســخت در عینــیتــرین شـکل آن شــامل اقــدام روانــی و رســانهای اســت کــه جامعــه یــا گــروه هــدف را نشــانه مــیگیــرد و تــلاش دارد بــدون درگیـری نظـامی و گشـوده شـدن آتـش، رقیـب را بـه انفعـال یـا شکسـت وادارد. جنـگ روانی، جنگ رایانهای، جنگ رسانهای، براندازی نرم و شـبکه سـازی اجتمـاعی از اشکال جنگ نرم محسوب میشوند. جنگ نرم در پی از پای درآوردن جامعـه هـدف است تا حلقههای فکری و فرهنگی آن را سست و در نظام سیاسی- اجتماعی، تزلزل

بیثباتی تزریق کند. بـه طـور کلـی، جنـگ نـرم در روش نـرم افـزاری، و در پیامـد غیر کشنده است. در جنگ نرم تلاش میشـود کـه بـه مراکـز ثقـل موضـوعات مرجـع امنیت نرم، یعنی مشروعیت نظام سیاسی، وحدت و تمامیت ملی کشور، اعتماد ملی، وفــاق ملــی- سیاســی کــه از منــابع بســیار مهــم ســرمایه اجتمــاعی هســتند، صــدمه وارد شود. کاهش رضایت مردم میتواند نقش بسیار مهمی در کاهش انعطاف پذیری ملـی


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
پنج شنبه بیست و دوم 4 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد خصوصی سازی word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد خصوصی سازی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله در مورد خصوصی سازی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد خصوصی سازی word :

خصوصی سازی

مقدمه

گرایش کشورهای جهان سوم به خصوصی سازی قبل از آنکه زاییده نیاز واقعی پدیدار شده از متن اقتصادی شان باشد، از فشارهای محیطی و تمایل به همگامی با اقتصاد جهانی منتج شده است. این کشورها از خصوصی سازی، انتظاراتی از قبیل تغییر مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی که تصمیم هایش بر اساس نفع شخصی است، جایگزینی اهداف اداری مبتنی بر مسائل سیاسی به اهداف تجاری و انگیزه سودآوری، تخصیص منابع مالی به سرمایه گذاری بر مبنای کارایی آنها،

کاهش فرصتهای بهره برداری از امتیازات توسط اشخاص ذی‌نفع، کاهش فساد در اداره شرکتها، گسترش امکانات برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی داشتند.

خصوصی سازی در ایران در سال های 1341-1342به عنوان یکی از اصول انقلاب سفید معرفی شد و روند جدید خصوصی سازی در ایران از سال 1368 به بعد و در چارچوب سیاستهای اقتصادی دولت و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستیابی به اهداف ارتقای کارایی فعالیتها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات کشورانجام پذیرفت. خصوصی سازی در ایران، دارای نتایج و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی بوده است.

این مقاله با هدف طرح راه کارهای اجرای اصل 44، در چهار بخش سازماندهی شده است: در بخش اول، مفهوم خصوصی‌سازی و زیر بناهای فکری آن تشریح می شود. در بخش دوم مفهوم توسعه ارائه می شود. در بخش سوم به راه کارهای اجرای اصل 44 و بخش چهارم به جمع بنـدی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

ایجاد و رشد و توسعه حس مشترک «ما» به جای من و تو، یکی از نیرومندترین ابزارهای فرهنگی تحقق اصل 44 است.

1- خصوصی سازی

واژه خصوصی کردن و خصوصی گرایی برای اولین بار در زبان انگلیسی در سال 198

3 در فرهنگ لغت دانشگاهی جدید وبستر چاپ و رسما تصویب شد. از واژه خصوصی کردن، معانی متفاوتی به ذهن خطور می کند. یکی ازطرق تبیین معنی این واژه، ارتباط دادن آن با فعالیتها واقدامات دولت درجهت تامین کالاها و خدمات است. اما کاربرد واژه خصوصی‌سازی برای فروش دارایی های بخش عمومی، پدیده بارز دهه 1980است، ولی حوزه های مختلف فعالیت را برای آن تشریح کرده اند. از این رو مفهوم خصوصی سازی گسترش یافته است و چهار رویکرد نسبت به خصوصی سازی وجود دارد:

الف- خصوصی سازی سنتی که عایدات دولت را از محل فروش دارایی های دولتی یا برای تعادل پرداخت از طریق جریان ورود سرمایه گذاری خارجی تحت فشار قرار می دهد.

ب- تغییرات ناگهانی
اگرچه خصوصی سازی برای کشورهای تابع اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری آثار مثبت به دنبال داشته است، ولی برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب آثار زیانباری به دنبال داشته است، که مبین ناهمگونی و ناسازگاری بین خصوصی سازی به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی با سایر ساختارهای اجتماعی-فرهنگی و انسانی و; است
و برخوردهای اجتماعی ناشی از برنامه اصلاحات اقتصادی را به حداقل می‌رساند و خصوصی سازی با سرعت زیاد، سلب مالکیت را از دولت دنبال می کند.

ج- تغییر شکل مالکیت جمعی، که سعی می‌کند به سرعت مالکیت هزاران موسسه دولتی را در مقیاس بزرگ و متوسط به مالکان خصوصی واگذار کند و انتقال دهد.

د- خصوصی سازی داخلی که کنترل موسسات دولتی را به گروه های داخلی مانند مدیریت و کارگران واگذار می کند.

خصوصی سازی، هرگز موضوع ساده انتقال دارایی های دولتی به بخش خصوصی نیست، بدین علت که سیاست های برگزیده نمی‌توانند تابع بازار باشند، ولی آزادی ورود و خروج از بازار را فراهم می کنند. بنابراین دولتها برای خصوصی سازی مشوق هایی به کار برده اند و محدودیت هایی هم وضع کرده اند تا از عهده ضرورتهای سیاسی برآیند. از این رو می توان خصوصی سازی را به صورت های زیر تعریف کرد:

الف- خصوصی سازی به صورت چرخش مدیریتها از سیستم دولتی به خصوصی در بخشهای عمده ای از صنایع تعریف می شود.

ب- خصوصی سازی شرکتهای دولتی، یعنی تغییر فضای حاکم بر فعالیت شرکت با حفظ بافت اصلی فعالیت، به گونه ای که فضای مذکور تغییر یابد وشرایط بازار بر نحوه کارکرد شرکت تاثیر گذارد تا انگیزه‌ها و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری قرار گیرند.

ج- خصوصی سازی روندی است که در آن دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات خو

د را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.

با نگریستن به مفهوم خصوصی سازی در کل، متوجه می شویم که دو اصل در آن مستتر است: اول تغییر مالکیت و دوم به کارگیری نیروهای بازار. بنابراین زیربنای اندیشه خصوصی سازی ، ذهنیت متفاوت پیرامون نحوه تخصیص منابع در جامعه است. پس این سوال مطرح است که چه کسی پیرامون اولویت تخصیص منابع در جامعه تصمیم می گیرد و چه کسی تعیین می کند که منابع به سمت فعالیتی خاص سوق داده شود و از فعالیت دیگر دور شود. ذهنیت حاکم در دهه 1960-1970 در کشورهای جهان سوم این بود که به علت نارسایی های بازار، حضور مسلط دولت در صحنه تولید امری لازم و ضروری است. نمود چنین طرز تفکری، تشکیل تعداد زیادی شرکت دولتی و حرکت سهم عمده ای از منابع جامعه به سمت چنین شرکت هایی بود. بدین ترتیب عنان تخصیص منابع به دست تکنوکرات‌ها و بوروکرات ها افتاد که از مجاری برنامه و نه منطق بازار، حرکت منابع جامعه را تعیین می کردند.

خصوصی سازی در کنه خود چرخشی دراین ذهنیت است و در واقع از سپردن تعیین اولویت ها به دست مکانیزم بازار صحبت می کند و بازارگرا کردن جامع ترین تعریفی است که می توان از خصوصی سازی بیان کرد. بنابراین کارآفرینان بخش خصوصی، سرمایه‌گذارها و سرمایه دارها به جای تکنوکرات ها و بوروکرات ها اولویتها را تعیین می کنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از یک فعالیت به فعالیت دیگر هدایت می کنند.

2- مفهوم توسعه

توسعه یک فراگرد ذهنی، ارزشی و عینی است و دانشمندان علوم اجتماعی هرکدام به روش جداگانه ای بر روی بعدی از ابعاد آن تاکید نموده اند. در حالی که اقتصاد دانان بر روی افزایش درآمد سرانه تاکید می کنند، جامعه شناسان به کثرت و تنوع و پاره افزایی نهادها علاقه نشان می دهند و دانشمندان علوم سیاسی به افزایش میزان مشارکت و دگرگونی نهادهای قدرت در جامعه اشاره دارند و روانشناسان به انعطاف پذیری ذهنی و همدلی و انگیزه یک موفقیت توجه نشان می دهند و معتقدند جامعه ای توسعه می یابد که افراد آن ظرفیت کشف اسرار طبیعت و کاربرد دانش و جرئت خطر کردن و برای کسب موفقیت انگیزه قوی دارند. برخی دیگر از دانشمندان معتقدند که زمانی توسعه تحقق پیدا می کند که انسانها مهارت کافی را برای زندگی در جامعه پیچیده پیدا کرده باشند و با کسب مهارتهای فنی بتوانند تکنولوژی روز را به کار گیرند و با کسب مهارتهای اجتماعی و فرهنگی بتوانند خود را با اوضاع و احوال پیچیده جامعه امروز انطباق دهند.

از توسعه، تعاریف متعددی توسط صاحب نظران ارائه شده است. برخی توسعه را بالا رفتن رفاه عامه مردم از طریق تحول و مکانیزه شدن تولید و میل به خود بسندگی نسبی، تامین بهتر عدالت اجتماعی و مشارکت آحاد مردم در سرنوشت خود و بالا رفتن نسبی آگاهی توده های مردم تعریف می کنند. برخی دیگر توسعه را تغییرات تدریجی و پیشرفت از یک حالت ابتدایی به سمت یک حالت تکامل یافته و نهایی تعریف می کنند که به کشف چگونگی حصول حرکت های پیشرفته و تکاملی پدیده های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه مربوط می شود و با تمامی جنبه های حیات ملی تماس دارد و جنبه های سیاسی و اجتماعی و مذهبی حیات ملی را شامل می ش

ود. بنابراین می توان توسعه را مجموعه فعالیتهایی برای هدایت جامعه در جهت ایجاد شرایط مطلوب زندگی بر اساس نظام ارزشی مورد پذیرش جامعه مربوطه تعریف کرد.

خصوصی سازی در کنه خود چرخشی دراین ذهنیت است و در واقع از سپردن تعیین اولویت ها به دست مکانیزم بازار صحبت می کند و بازارگرا کردن جامع ترین تعریفی است که می توان از خصوصی سازی بیان کرد. بنابراین کارآفرینان بخش خصوصی، سرمایه‌گذارها و سرمایه دارها به جای تکنوکرات ها و بوروکرات ها اولویتها را تعیین می کنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از یک فعالیت به فعالیت دیگر هدایت می کنند
3- تفکر و تامل بر راه کارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی در کنه خود چرخشی دراین ذهنیت است و در واقع از سپردن تعیین اولویت ها به دست مکانیزم بازار صحبت می کند و بازارگرا کردن جامع ترین تعریفی است که می توان از خصوصی سازی بیان کرد. بنابراین کارآفرینان بخش خصوصی، سرمایه‌گذارها و سرمایه دارها به جای تکنوکرات ها و بوروکرات ها اولویتها را تعیین می کنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از یک فعالیت به فعالیت دیگر هدایت می کنند

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف، و در تحکیم بنیان های اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیر رشد، تعالی و تکامل بوده است و مانند سایر نظام های اقتصادی تمرکز بر تکاثر ثروت و سودجویی صرف نیست. از این رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و تامین نیازهای

انسان در مسیر رشد با حفظ آزادی او توجه کرده است و برای تحقق آن در اصل چهل و چهارم ذکر کرده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بر طبق یک برنامه ریزی صحیح بنیان گذاشته می شود و سازندگی و توسعه را در پرتو مشارکت همگانی و سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی فرض کرده است.

بنابراین در اجرای اصل 44 قانون اساسی نباید صرفا به خصوصی سازی محض و واگذاری صرف

شرکت های دولتی به مردم توجه شود، بدین علت که این شیوه خصوصی سازی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نه تنها آثار مثبت و سودمندی برای مردم و جامعه به ارمغان نیاورده است، بلکه آثار منفی زیادی بر روی زندگی مردم ایجاد کرده است و به رشد و توسعه اقتصادی جامعه هیچ کمکی نکرده است. ازاین رو اجرای اصل 44 نیازمند مشارکت همه جانبه ملت و دولت در پی ریزی زیر بناهای فکری- نظری و عملی درچارچوب اقتصاد اسلامی و فراهم کردن فرصت های رشد و ترقی برای تمام آحاد مردم و جامعه است.

مالکیت مختلط یعنی مجموع مالکیت خصوصی و دولتی، روحیه تعاون و همکاری را بالا می برد و زمینه تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی را فراهم می آورد.

دراین بخش، راه کارهای اجرای اصل 44 طرح و تشریح می شود. این راه کارها در چهار بعد فرهنگی- اجتماعی، ساختاری (ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی- مدیریتی)، انسانی و فرایند توسعه و مشارکت مردم طبقه بندی شده اند.

الف- بعد فرهنگی- اجتماعی:

بعد فرهنگی- اجتماعی معرف سیستم های ارزشی، فرهنگی و باورهای توسعه و در نتیجه تعریف و نهادینه شدن سیستم های ارزشی و فکری الگوی توسعه بر مبنای مبانی اعتقادی دین اسلام و هویت ملی است. فرهنگ و باورهای فرهنگی و ارزشی در رشد و توسعه جوامع بشری نقش بسیاری داشته اند و اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی آن را مطالعه کرده اند. ژوزف اسپنگلر اهمیت بسیاری برای فرهنگ ملت و نقش عقاید و ارزشهای جامعه به صورت انگیزه های رفتار انسان وعامل تعیین کننده در توسعه اقتصادی و سیاسی قائل است و می گوید: «جایی که ارزشهای توسعه غالب شوند، توسعه تحقق می‌یابد ودر صورت فقدان این ارزشها، توسعه اقتصادی ممکن نیست. هگن به اهمیت فرهنگ و تحولات فرهنگی اشاره می کند: شخصیت فر

هنگی اصلی ترین عامل ایجاد کننده توسعه اقتصادی است وهرگونه تحولات اقتصادی معلول تحول فرهنگی و منبعث از آن است (یوسفی نژاد، 1382).

تعریف و نهادینه کردن باورهای فرهنگی و ارزشی مناسب و سازگار با توسعه لازمه توسعه است. پس اجرای اثربخش اصل 44 نیازمند پی ریزی مبانی فکری فرهنگی و ارزشی توسعه پایدار و پویا به شرح زیر است:
1- ایجاد و رشد و توسعه حس مشترک «ما» به جای حس من و تو. به عبارت دیگر نهادینه شدن هویت ملی- اسلامی در تمام فعالیتها و کوشش های توسعه در تک تک افراد جامعه؛
2- ایجاد و رشد و توسعه فرهنگ کار؛
3- ایجاد ورشد و توسعه فرهنگ قناعت، صرفه جویی، و مصرف بهینه از منابع؛
4- ایجاد و رشد و توسعه وجدان کار و انضباط اجتماعی؛
5- ایجاد و رشد و توسعه ارزشهای مربوط به تولید ثروت و سرمایه گذاری به طریقه مشروع.

ب- بعد انسانی:
انسان منشا هر گونه تغییر و تحول، و خود کانون تحول است. بدون تغییر در باورها، بینش ها، امیال و آرزوها و تصورات انسانی امکان توسعه اقتصادی و در نتیجه توسعه پایدار و پویا فراهم نمی‌شود. توسعه پایدار به افرادی نیاز دارد که با درک صحیح واقعیات موجود در جهان هستی خود را آماده پذیرش نقشی کنند که در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی و درنتیجه توسعه پایدار و رفاه مادی و معنوی بیانجامد.

با اعتقاد به اینکه ثروت و سرمایه اصلی و زیر بنایی هر جامعه ای، نیروی انسانی آن جامعه محسوب می‌شود، توسعه از یک سو بر اساس نیازهای واقعی انسان باید تعریف شود و ازسوی دیگر توسعه نیازمند انسان توسعه یافته، بالغ وخود شکوفاست. انسان توسع

ه یافته، بالغ و خودشکوفا، انسانی کارآفرین، ریسک پذیر، مسئولیت پذیر و آینده ساز و موج آفرین در اقیانوس متلاطم جهان هستی است. تحقق اهداف توسعه بدون اداره و هدایت انسان های توسعه یافته میسر نخواهد بود.

ج- بعد ساختاری:
وقوع توسعه پایدار و پویا همانند هر پدیده دیگرجهان هستی نیازمند چارچوب و ساختارهای مناسب اداری، سازمانی و قانونی، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین وظیفه دولتمردان و سیاستمداران است که زمینه اجرای اصل 44 و در نتیجه توسعه پایدار و پویا را با اصلاح ساختارهای اداری، سازمانی، و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم کنند.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف، و در تحکیم بنیان های اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیر رشد، تعالی و تکامل بوده است و مانند سایر نظام های اقتصادی تمرکز بر تکاثر ثروت و سودجویی صرف نیست. از این رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و تامین نیازهای انسان در مسیر رشد با حفظ آزادی او توجه کرده است
خصوصی سازی تنها به معنی تفویض مالکیت از دولت به بخش خصوصی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف، و در تحکیم بنیان های اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیر رشد، تعالی و تکامل بوده است و مانند سایر نظام های اقتصادی تمرکز بر تکاثر ثروت و سودجویی صرف نیست. از این رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و تامین نیازهای انسان در مسیر رشد با حفظ آزادی او توجه کرده است نیست، بلکه این گذار باید با تغییرات در باورها، فرهنگهای غلط و
ساختارها همراه باشد.

1- اصلاح سیستم های اداری، سازمانی:
سیستم های اداری، سازمانی توسعه باید حامی تفکر و ذهنیت مترتب بر توسعه و تسهیل کننده تحقق اهداف آن باشند. چون الگوی توسعه، خود یک سیستم است، بایستی سیستم های اجتماعی در قالب سازمانها، آن را در خود ایجاد کنند و به آن عینیت ببخشند. الگوی توسعه به کالبد مناسب نیازمند است و سیستم های اداری، سازمانی- قانونی، وسایل مهمی هستند که به

منظور استمرار و تداوم نظام حکومتی، تحقق اهداف حکومت، فراهم آوردن زمینه های آماده سازی جامعه جهت پذیرش تغییرات و دگرگونی های ناشی از توسعه اجتماعی و اقتصادی مورد استفاده قرارمی گیرند. سیستم های اداری، سازمانی می توانند با بسط مشارکت مردم، گامهای موثری برای توسعه و عرضه خدمات عمومی بردارند و ضمن نهادینه کردن این موضوع، به تقویت کیفیت

آن از طریق درک و قبول مسئولیت و تعقیب منظم تغییر و تحولات اجتماعی اقدام کنند. بنابراین با هدف نهادینه کردن توسعه پایدار و پویا و تسریع در اجرای اصل 44 بایستی درسیستم های اداری – سازمانی جامعه، اصلاحاتی به شرح زیر انجام گیرد:

1-1- اصلاح سیستم های مدیریتی از مدیریت سنتی سیاسی دولتی به سمت مدیریت دولتی نوین و دولت کارآفرین. مدیریت دولتی سنتی به دنبال ساختارهای ایستا و تغییرات کم بوده است و مدیران در چنین سیستم مدیریتی، آنچه را درباره نیازهای مردم تشخیص می دادند، ارائه می کردند و در برابر مردم (شهروندان) پاسخگو نبودند. اما مدیریت دولتی نوین به دنبال ساختارهای پویا و تغییرپذیر است. اشکال تغییر پذیری سازمانی، ساختارهای انعطاف پذیر، تمرکز زدایی، آموزش حساسیت، بهبود سازمانی و مشارکت همه افراد و توجه به کارایی و پاسخگویی در برابر مردم از ویژگی های مدیریت دولتی نوین است. مدیریت دولتی نوین تنها به دنبال اقتصاد بهتر نیست، بلکه به دنبال سیاستهای اجرایی برای بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه، توسعه و تقویت نهادهای حل مشکلات عمومی جامعه و تشویق مدیران به باز کردن درهای سازمان به روی مردم و شهروندان و گوش دادن به آنچه آنها درباره نیازهایشان می گویند و ارائه خدمت با توجه به نیازهایشان است. مدیریت دولتی نوین متعهد به برقراری عدالت اجتماعی وبه دنبال حل مشکلات جامعه است. ویژگی مهم رویکرد نوین مدیریت دولتی جدید جلب مشارکت مردم در انجام امور و سپردن کارها به دست آنان است.

1-2- استقرار و توسعه سیستم های پاسخگویی. توسعه پایدار و پویا نیازمند ایجاد و توسعه یک سیستم پاسخگویی مقتدر و کارا و اثربخش است. هدف از ایجاد چنین سیستمی، ایجاد یکپارچگی، انسجام در فرایند پاسخگویی و احقاق ارباب رجوع با توجه به استعدادها و توانمندی های نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری است. کارکرد صحیح و اثربخش یک نظام

پاسخگویی از طریق جریان آزاد اطلاعات درباره کارکرد بخشهای مختلف فعال جامعه تضمین می شود که در نتیجه نقد و بررسی کارکرد را برای آحاد مردم فراهم می کند. یک سیستم پاسخگویی صحیح برمبنای نظارت، شفافیت عملیات و کارکرد، رسیدگی به شکایات بنیان گذاشته می شود.

2- اصلاح ساختارهای اقتصادی:
ساختارهای اقتصادی در هر جامعه ای زمینه ساز و تسهیل کننده رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آیند. برنامه اقتصادی اسلام، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و مناسب و ایجاد کار برای همه افراد

و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی بر عهده حکومت اسلامی است. در اقتصاد سالم، جریان ثروت و منابع اولیه به گونه ای جریان می یابند که بر ثروت به عنوان پایه ای از پایه های زندگی بیفزاید و قدرت مالی را در تحصیل مسائل مادی و معنوی زندگی مضاعف کند، که این امر منوط به رعایت دو شرط است:
الف- منابع ثروت آزاد باشد و در جایی حبس نشود و در انحصار فرد یا گروه خاصی قرار نگیرد.
ب- فعالیتها آزاد و محترم باشند، یعنی ثمره فعالیت به فعال برگردد.

از این رو توسعه پایدار و پویا در پرتو اصلاح ساختارهای اقتصادی در قالب برنامه اقتصادی اسلام تحقق می پذیرد که بایستی در ساختارهای اقتصادی جامعه، اصلاحاتی به شرح زیر انجام گیرد:

2-1- اصلاح ساختار بازارهای مالی: سرمایه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. افزایش حجم سرمایه، هم مستقیما یکی از عوامل تولید است و هم از طریق افزایش بهره وری سایر عوامل تولید سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می‌شود. رشد و توسعه پایدار اقتصادی در کشور ایجاب می کند که با اصلاح ساختار بازارهای مالی از جمله بانک‌ها و تدوین قوانین و مقررات لازم، کارایی نظام بانکی افزایش یابد واز فرار سرمایه‌ها جلو گیری شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
پنج شنبه بیست و دوم 4 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله خوراک دام و طیور و آبزیاندراکسید منیزیم مورد مصرف در مکمل های معدنی ویژگی ها و روش های آزمون word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله خوراک دام و طیور و آبزیاندراکسید منیزیم مورد مصرف در مکمل های معدنی ویژگی ها و روش های آزمون word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله خوراک دام و طیور و آبزیاندراکسید منیزیم مورد مصرف در مکمل های معدنی ویژگی ها و روش های آزمون word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله خوراک دام و طیور و آبزیاندراکسید منیزیم مورد مصرف در مکمل های معدنی ویژگی ها و روش های آزمون word :

خوراک دام و طیور و آبزیان-اکسید منیزیم مورد مصرف در مکمل های معدنی

ویژگی ها و روش های آزمون

1              هدف

هدف ازتدوین این استاندارد تعیین ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی ، نمونه برداری ، روش های آزمون، بسته بندی ، نشانه گذاری و شرایط نگهداری و انبارداری اکسید منیزیم است .

 

2              دامنه کاربرد

این استاندارد در مورد اکسید منیزیم برای مصرف در مکمل های معدنی خوراک دام و طیور و آبزیان بسته بندی شده کاربرد دارد .

 

3              مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود. در این مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و یا تجدید نظر اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظرها ی الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تجدید نظر آخرین چاپ و یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربران این استاندارد الزامی است.

1- ISO 6497.2 2001 Animal feeding stuffs – sampling .

2- ISO 5515.1979 De composition of organic matter prior to analysis - wetmethod

3- استاندارد ملی ایران 6275 : سال 1381 ویژگیها وروشهای آزمون زئولیت درخوراک دام و طیور و آبزیان

4- استاندارد ملی ایران 1320 : سال 1372 ویژگیها و روشهای آزمون اکسید منیزیم جهت مصرف در صنایع آرایشی

5- استاندارد ملی ایران 1728 : سال 1356 ویژگیها و روشهای آزمون آب برای مصارف آزمایشگاهی

4              اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و/یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می رود :

مکمل معدنی 

مجموعه ای از املاح معدنی و افزودنی های مجاز است که به دلیل کمبود آنها در جیره غذایی دام و طیور و آبزیان , اضافه نمودن آنها به جیره باتوجه به احتیاجات دام ضروری است .

افزودنی های مجاز

به موادی گفته می شود که شامل مواد اشتهاآور ، رنگهای خوراکی مجاز ، طعم دهنده های مجاز ، اسیدهای آمینه ، آنزیم ها ، داروهای ضد باکتریایی ، انگلی ، قارچی ، آنتی اکسیدان ها و سایر مواد افزودنی مجاز می باشد .

قابلیت دسترسی زیستی مکمل ها

بخشی است از مواد مکمل خوراک دام که می تواند برای نگهداری , تولید و تولید مثل مورد استفاده دام قرار گیرد .

افت حرارتی1 ( L.O.I )

تغییر وزن نمونه خشک شده پس از عمل سوزاندن افت حرارتی نامیده می شود که شامل کاهش آب پیوسته ، دی اکسید کربن به شکل کربنات های فرار ، کربن و مواد آلی ، اکسیدهای سولفور و ترکیبات قلیایی فرار است . قبل از گذاشتن نمونه در کوره بایستی آنرا در دمای 2±110 درجه سلسیوس خشک نموده و پس از قرار دادن در خشکانه توزین نمود . دو گرم از نمونه خشک توسط کوره الکتریکی ودر دمای 25±1000 درجه سلسیوس سوزانده و L.O.I محاسبه می شود.

اکسید منیزیم

یک ماده معدنی با فرمول شیمیایی MgO ( magnesium oxide ) می باشد که از سنگ های معدنی کربناته ( سنگ آتش )2 می باشد که با روش زیر فرآیند می شود : سنگها پس از استخراج توسط آسیاب چکشی به اندازه های موردنظر تقسیم شده به داخل کوره های گردان کلسینه کننده هدایت می گردد . در کوره کلسینه کننده ، پس از جدا شدن دی اکسید کربن، به حالت اکسید در آمده سپس با استفاده از آسیاب به پودر نرم تبدیل می شود و به عنوان منبع منیزیم در مکمل های معدنی خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرد .

 دام

منظور از دام در این استاندارد گاو ، گوساله ، گوسفند ، بز ، طیور و آبزیان پرورشی است .

 

ویژگی ها

5-1          ویژگی های فیزیکی اکسید منیزیم

اندازه ذرات

تمام ذرات اکسید منیزیم باید حداکثر 200 میکرومتر ( حدود 80 مش ) باشد . همچنین اندازه ذرات باید به طور کامل یکنواخت باشد.

رنگ و بو

رنگ اکسید منیزیم باید سفید تا سفید متمایل به صورتی کم رنگ باشد . اکسید منیزیم باید بی بو بوده و اگر در آب مقطر به صورت تعلیق درآید نباید هیچگونه بوی نامطبوعی تولید کند .

 

5-2          ویژگی های شیمیایی اکسید منیزیم

ویژگی های شیمیایی اکسید منیزیم باید مطابق جدول شماره 1 باشد .

 

جدول شماره 1- ویژگی های شیمیایی اکسید منیزیم

 

روش آزمون

میزان

ویژگی

براساس ماده خشک

ردیف

طبق بند 7-1

این استاندارد

0/3 ( بیشینه )

درصد

رطوبت

1

طبق بند 7-4

این استاندارد

0/90( بیشینه )

درصد

اکسید منیزیم

2

طبق بند 7-2

این استاندارد

100 ( بیشینه )

میلی گرم در کیلوگرم

سرب

3

طبق بند 7-2

این استاندارد

20 ( بیشینه )

میلی گرم در کیلوگرم

کادمیوم

4

طبق بند 7-3

این استاندارد

200 ( بیشینه )

میلی گرم در کیلوگرم

فلوئور

5

طبق بند 7-2

این استاندارد

30 ( بیشینه )

میلی گرم در کیلوگرم

جیوه

6

طبق بند 7-2

این استاندارد

40 ( بیشینه )

میلی گرم در کیلوگرم

آرسنیک

7

طبق بند 7-5

این استاندارد

3 ( بیشینه )

درصد

افت حرارتی

8

 

یادآوری : در جدول شماره 1 بیشینه میز ان فلوئور برای طیور 60 میلی گرم در کیلوگرم و برای آبزیان پرورشی 20 میلی گرم در کیلوگرم باید باشد .

 

نمونه برداری

6-1          مقررات کلی

در انتخاب نمونه , حفظ و حمل نمونه های آزمایشی دستورات زیر باید رعایت شود :

6-1-1      نمونه ها نباید در فضای آزاد که امکان آلودگی نمونه ها وجود دارد برداشته شود .

6-1-2      وسایل نمونه برداری باید خشک و تمیز باشد .

6-1-3      باید دقت شود که نمونه های از توده اصلی جنسی که مورد نمونه برداری واقع می شود , باشد و وسایل نمونه برداری آلودگی پیدا نکنند .

6-1-4      برای اینکه نمونه برداری واقعی باشد محتوی هر ظرف را در هنگام نمونه برداری باید به طور کامل مخلوط نمایند .

6-1-5      نمونه ها باید در ظروف شیشه ای به طور کامل در بسته , خشک و تمیز و یا ظروف مناسب دیگر گذاشته شود . اندازه ظروف نمونه باید طوری باشد که تمام حجم آن بوسیله نمونه پر شود .

6-1-6      هر ظرف محتوی نمونه باید با سرپوش مناسبی بعد از پرکردن بسته و مهر شود و یا کلیه اطلاعات راجع به نمونه برداری نشانه گذاری شود و همچنین تاریخ نمونه برداری و تاریخ تولید باید در روی ظروف نمونه نوشته شود .

 

6-2          مقدار و تعداد نمونه 

در صورتی که محموله بصورت فله باشد تا 5/2 تن حداقل 7 نمونه و بیش از 5/2 تن بصورت ریشه دوم تعداد تا حداکثر 100 نمونه برداشت شود .

در صورتی که محموله بصورت بسته بندی شده باشد باید به شرح جدول 2 نمونه گیری انجام شود .

    جدول شماره 2

 

تعداد بسته ها

حداقل تعداد نمونه

4-1

همه بسته ها

16-5

4

بیش از 16

ریشه دوم تعداد تا حداکثر 100 بسته

 

لازم به اشاره است که مقدار نمونه های برداشت شده را باید بخوبی مخلوط نموده و از آن یک نمونه جهت انجام آزمون های لازم به میزان حداقل نیم کیلوگرم تهیه نمود .

 

روش های آزمون

کلیه مواد مصرفی باید با خلوص تجزیه ای1 بوده و آب مقطر نیز باید مطابق استاندارد ملی ایران 1728 سال 1356 : ویژگیها و روشهای آزمون آب برای مصارف آزمایشگاهی باشد .

7-1          روش اندازه گیری رطوبت 

7-1-1      وسایل لازم

7-1-1-1  ترازوی دقیق آزمایشگاهی با دقت 001/0 گرم

7-1-1-2  گرمخانه ( آون )

7-1-1-3  خشکانه

7-1-2      روش اجرای آزمون

ابتدا یک ظرف توزین نمونه را در گرمخانه قرار داده تا به وزن ثابت برسد سپس ظرف را در خشکانه قرار داده و پس از خنک شدن وزن کنید. سپس تعداد 2 گرم نمونه به دقت وزن نموده و در دمای 2 ± 105 درجه سلسیوس بمدت 2 ساعت داخل گرمخانه قرار دهید. بعد از این مدت نمونه را بیرون آورده و در خشکانه قرار داده پس از خنک شدن وزن کرده و از فرمول 1 به شرح زیر ماده خشک و رطوبت را محاسبه کنید .

 

1- Loss on Ignition

2- Calcinated magnesite

1- Analytical grade


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
پنج شنبه بیست و دوم 4 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مدیریت زمان در سازمانها word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مدیریت زمان در سازمانها word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مدیریت زمان در سازمانها word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مدیریت زمان در سازمانها word :

دانلود مدیریت زمان در سازمانها word

چکیده:

مدیریت زمان :

همان گونه که میدانیم موفقیت یعنی رسیدن به هدف در زمان معین. در زبان مدیریت به هر یک از خواست های انسان هدف گفته می شود و برای هر کدام نیز زمانی تعریف شده است.

اولین اصل مدیریت زمان داشتن هدف دقیق و روشن است . اصولا' هنگامی مدیریت زمان مطرح می شود که انسان خواسته ها و یا به زبان مدیریت هدف هایش را به طور دقیق روی کاغذ آورده باشد و تاریخ سر رسید آن نیز معین شده باشد.

دومین مورد داشتن اولویت برای هدف ها می باشد. اگر وظایفی بر عهده شماست از بین آنها چند نمونه دارای اولویت بیشتری هستند که شما باید آنها را انجام دهید اگر انسانی می خواهد از نظر مدیریت زمان موفق شود هیچگاه نباید کار های کم اهمیت را قبل از کارهای مهم انجام دهد. اگر بتوانید این اولویت ها را تشخیص دهید و طبق آن عمل نمائید حتما موفق می شوید.

نکته دیگر که از نظر مدیریت زمان قابل تأمل است این است که همه وقت ما در کنترل خودمان نیست این طور نیست که ما یک برنامه ریزی دقیق داشته باشیم و همیشه بتوانیم مطابق آن عمل کنیم. زیرا ماتنها نیستیم بلکه در اجتماعی زندگی می کنیم که متشکل از افرادی است که هر کدام برای خد برنامه ریزی دارند و ممکن است در برنامه های ما تداخل پیدا کند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
پنج شنبه بیست و دوم 4 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق معلولیت word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق معلولیت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق معلولیت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق معلولیت word :

معلویت

فرد دارای معلولیت به طرقی با دیگران متفاوت است، او استعدادهایی دارد که ترکیبی از توانایی‌ها و ناتوانی‌های ویژه است. تا این اواخر، متخصصان و نیز افراد معلول توجه خود را به تفاوت‌ها معطوف می‌کردند و عنایتی به تشابهات موجود از خود نشان نمی‌دادند، ولی از آنجا که افراد معلول در همه جنبه‌ها با دیگران تفاوت ندارند، امروزه تأکید بیشتر بر جنبه‌های مشترک است، لذا تحقیق و مطالعه برای دریافت نیازهای این افراد در مقایسه با گذشته پیچیده‌تر شده است از این رو، تعریف معلولیت و فرد معلول بسته به شرایط مکانی و زمانی، فرهنگ‌ها و جوامع مختلف نیز متفاوت است و مصادیق آن نیز روز به روز در حال افزایش می‌باشد. با این حال متخصصان علوم توانبخشی و حقوقی تعاریفی ارائه داده‌اند که هرچند ممکن است به اندازه کافی جامع نباشد اما برای شناخت ویژگی‌های این قشر از جامعه لازم به نظر می‌رسد (نباتی، 1389).

در زیر برخی از این تعاریف ذکر شده است.

الف ـ تعریف معلولیت در اسناد ملل متحد

تعریف معلولیت در اعلامیه حقوق معلولان مصوب 1975 مجمع عمومی سازمان ملل به شرح زیر است:

«فرد معلول یعنی هر فردی که به صورت کامل یا ناقص مادرزادی یا غیرمادرزادی در توانایی جسمی یا ذهنی قادر به رفع نیازهای یک زندگی عادی شخصی و یا اجتماعی نباشد.»

در تعریف فوق منظور از زندگی عادی مشخص نیست. چرا که زندگی عادی بسته به جوامع مختلف تعریف می‌شود. وقتی در یک کشور پیشرفته صنعتی افراد معلول دسترسی به اطلاعات روز، آزادی بیان و مشارکت‌های گسترده اجتماعی و سیاسی را حق مسلم خود می‌دانند و برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند برای افراد معلول کشورهای فقیر مهم این است که مورد تحقیر و خشونت قرار نگیرند (نباتی، 1389).

ب ـ تعریف معلولیت در کنوانسیون حقوق افراد معلول

(Convention on the rights of the persons with disabilities, 2007)

کنوانسیون صراحتاً کلمه معلولیت را تعریف نکرده است، چون هدف کنوانسیون این است که عنوان کند معلولیت یک مفهوم فراگیر است. لذا در ماده یک خود، اصطلاح فرد دارای معلولیت را این طور تعریف کرده است:

«اصطلاح اشخاص دارای معلولیت برای تمامی اشخاصی به کار می‌رود که دارای اختلالات طولانی‌مدت فیزیکی، ذهنی یا حسی بوده و در تعامل با موانع مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل و مؤثر بر اساس اصول مساوی با دیگران دچار تأخیر شوند.»

اما در تعریف فوق اینکه به واقع اختلال به چه معناست و یا اینکه مشارکت کامل و مؤثر چه فعالیت‌هایی را شامل می‌شود و بر اساس کدام اصول مساوی باید حکم کرد، حل نشده باقی مانده است. اگر بنا باشد هر فردی را تنها به خاطر نقصی که او را از مشارکتی باز می‌دارد به نام معلول یا ناتوان بخوانیم، به نظر می‌رسد اکثر انسانها به نوعی دارای معلولیت هستند و یا اینکه در طول زندگی خود به نوعی یک یا چند نوع معلولیت را تجربه کرده یا خواهند کرد. شاید بر همین مناسبت است که کشور سوئد دیابت و آلرژی را نیز جزء گونه‌های معلولیت ‌بشمار آورده است. کهنسالی نیز تجربه‌ای است که عده کثیری از افراد دنیا آن را تجربه کرده یا خواهند کرد.

ج ـ تعریف معلولیت در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران

ماده 1ـ دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان فراهم و حمایت‌های لازم را از آنان به عمل آورد.

ماده 2ـ منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی و روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود (باختر، 1386).

توجه قانون‌گذار به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی، به‌عنوان مرجع تشخیص معلولیت باعث می‌شود از برخوردهای سلیقه‌ای و گزینشی جلوگیری به عمل آید ولی اینکه اختلال باید مستمر و قابل توجه باشد باعث می‌شود افراد بسیاری خارج از دایره شمول این قانون قرار بگیرند. (نباتی، 1389)

د ـ تعریف معلولیت در مصوبات سازمان جهانی بهداشت

بیش از 1980 تعاریف معلولیت متمرکز بر عدم توانایی فرد معلول ، ناتوان در مراقبت از خود و انجام وظایف خانوادگی بوده است، مقصر اصلی فرد معلول بود و جامعه مسئولیتی در قبال وی نداشت. پس از آن سازمان جهانی بهداشت با طرح موضوعات سه‌گانه ناهنجاری، ناتوانی و معلولیت در صدد تصحیح این مفهوم برآمد، نقص یا ناهنجاری مشکلاتی است که در عملکرد فیزیولوژی و یا ساختار جسمی فرد بوجود می‌آید و به دنبال خود ناتوانی را به همراه دارد که باعث کمبود می‌شود و در اثر آن فرد فعالیت را به صورتی که افراد عادی انجام می‌دهند قادر نخواهد بود انجام دهد و معلولیت نیز پیامد محرومیت‌هایی خواهد بود که فرد به سبب نقص‌ها یا ناتوانی‌ها تجربه می‌کند (کمالی، 1386).

بر اساس همین دیدگاه، در بریتانیا اتحادیه‌ معلولان جسمی علیه تبعیض[1] دو تعریف زیر را ارائه کرده تا نقش جامعه را نشان دهد:

ـ ناهنجاری[2]: نداشتن یک بخش یا تمامی یک عضو، یا داشتن یک ارگانیسم نقص عضوی یا مکانیسم نقص بدنی

ـ معلولیت[3]: اشکال یا محدودیت حرکتی که از سوی نهاد اجتماعی معاصر ایجاد می‌شود؛ نهادی که افراد دارای کاستی را هیچ می‌انگارد و بنابراین آنها را از جریان غالب فعالیت‌های اجتماعی محروم می‌کند. (UPIAS, 1976).

و این تعریف نیز از سوی «DPI»[4] اقتباس شد:

ـ ناهنجاری[5]: عبارت است از محدودیت عملکردی در درون فرد که به سبب کاستی جسمی، ذهنی یا گیرندگی ایجاد می‌شود.

ـ معلولیت: عبارت است از فقدان یا محدودیت فرصت‌های ممکن برای مشارکت در زندگی معمولی جامعه در سطحی برابر با دیگران به سبب موانع فیزیکی و اجتماعی (DPI, 1982).

مسأله اساسی که در تعاریف ارائه شده از سوی این دو سازمان غیردولتی بین‌المللی به چشم می‌خورد این است که معلولیت مترادف با عدم انطباق فرد با محیطی است که نتوانسته فرصت برابر با دیگر افراد جامعه را در اختیار فرد معلول قرار دهد. لازم به ذکر است که تعاریف ارائه شده توسط DPI برگرفته از اخرین طبقه بندی بین المللی از عملکرد (ICF)[6] ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی است. (WHO Action plan, 2006-2011)

مجید میرخانی در کتاب مبانی توانبخشی، معلولیت را انعکاس متقابل و انطباق فرد با محیط می‌داند که باعث محدودیت و جلوگیری از ایفای نقش عادی فرد در جامعه و مانع از انجام نقشی می‌شود که برای فرد با توجه به شرایط سنی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی‌اش انتظار می‌رود. معلولیت ثمره ارتباط بین فرد دارای ناتوانی از یک طرف و شرایط اجتماعی محیط زندگی او از طرف دیگر است. بطوری که بین این دو رابطه پویا وجود دارد و مداخله در یک زمینه می‌تواند در سایر عوامل مربوط تأثیر بگذارد.

محرومیت پیامد فردی و اجتماعی معلولیت است که به صورت مختلف خودنمایی می‌کند. دو نفر با محدودیت‌ها و معلولیت‌های مشابه اما در جوامع و فرهنگ‌های متفاوت، ممکن است محرومیت‌های متفاوتی را تجربه کنند که این تفاوت‌ها متأثر از امکاناتی که در اختیار افراد معلول قرار می‌گیرد، شیوه سازگاری و عکس‌العملشان با مقوله معلولیت و در نهایت حمایتی است که از جانب سایرین دریافت می‌کنند (میرخانی، 1378).

آنچه که از تعاریف فوق مسلم به نظر می‌رسد ،معلولیت، به عنوان بخشی از تجربه انسانی است که احتمال وقوع آن حتی به صورت موقت برای تمامی افراد برابر می باشد.

با وجود اینکه ممکن است تعریفی جامع از کسانی که زیر چتر حمایت از کنوانسیون هستند وجود نداشته باشد، اما در مجموع به نظر می‌رسد تعریف کنوانسیون از افراد دارای معلولیت، بتواند به عنوان یک الگوی جهانی مورد استفاده کشورها قرار بگیرد به‌ویژه اینکه قطعنامه شماره 127/62 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 18 دسامبر سال 2007 مبنی بر تغییر عنوان «روز جهانی معلولین» به «روز جهانی افراد دارای معلولیت» مدعی این مطلب است که جایگاه و شأن انسانی افراد معلول، مقدم بر معلولیت آنان است و لازم است که توجه به منزلت، انسان بودن و برخورداری از حقوق انسانی در اولویت قرار گیرد و معلولیت، جنبه‌ای از جوانب وجودی آنان درنظر گرفته شود(UN enable,2007) .

شایان ذکر است که پیش از قطعنامه سازمان ملل و بر همین اساس، فرماندار ایالت پنسیلوانیای آمریکا نیز در سال 1992، به منظور ممانعت از تبعیض بر مبنای معلولیت، در یک ابلاغیه اجرایی دستور استفاده از زبان «تقدم فردیت»[7] را صادر کرده بود.برای مثال در این زبان اصطلاحات پروفسور دارای معلولیت به جای پروفسور معیوب[8]، دارای معلولیت به جای دچار به معلولیت و واژه افراد غیرمعلول به جای افراد عادی به کار می‌رود (Hallera et al, 2006).

در پژوهش و متن حاضر نیز سعی نویسنده بر این است که به جای واژه معلول یا معلولان از افراد دارای معلولیت استفاده کند تا به این واسطه رسالت فرهنگی خود، مبنی بر حفظ کرامت انسانی و مقدم دانستن فردیت آنان بر معلولیتشان را به‌جا آورد. امید است که در آینده نیز به تدریج با استفاده از واژه‌هایی همچون افراد معلول، زنان وکودکان دارای معلولیت در ادبیات، متون مختلف و بخصوص رسانه‌ها نگرش نادرست پیشین که مبتنی بر ترحم، دلسوزی، نقص و کاستی است اصلاح گردد.


2ـ 1ـ 1 جایگاه تاریخی افراد معلول

در حال حاضر، تخمین جهانی حاکی از وجود یک میلیارد فرد دارای معلولیت در جهان است؛ به عبارت دیگر یک نفر در هر 15 نفر جمعیت. و تخمین زده می‌شود که 386 میلیون نفر از جمعیت جهان که در سن کار قرار دارند، دارای معلولیت باشند (Disabled-world.com, 2012).

بیشتر نقایص بدنی (97%) اکتسابی‌اند تا مادرزادی (از بدو تولد) است. 150، میلیون نفر از آمار کنونی افراد دارای معلولیت را کودکان تشکیل می‌دهند تحقیقی که سال 1987 در چین انجام شد، شمار افراد دارای معلولیت را 64/51 میلیون نفر اعلام کرد. در ایالات متحده‌ی امریکا 3/19% یا 7/49 میلیون از جمعیت شهری خارج از آسایشگاه‌ها که پنج سال به بالا هستند، دارای معلولیتند به این ترتیب، افراد دارای معلولیت بزرگترین گروه اقلیت در تماشاخانه‌ی شلوغ چند فرهنگی[9] هستند (Goodley, 2011).

متاسفانه آمار دقیقی از جمعیت افراد معلول در ایران وجود ندارد.ولی طبق آمار سازمان بهداشت جهانی که 10 درصد همه جوامع را افراد معلول تشکیل می دهند در ایران نیز می بایست حدود 7 ملیون نفر دارای معلولیت های متفاوت و مختلف باشند.

معلولیت در همیشه تاریخ با سرنوشت بشر عجین بوده است. آمار معلولیت و مرگ و میر به دلیل بیماری‌های مختلف بالا بوده و از طرفی مردان نیز با مشارکت در جنگ‌های داخلی و خارجی با تلفات عمده مواجه بوده‌اند و در چنین شرایطی که مشکلات و تنگناهای مختلف به صورت گسترده قشر عظیمی از مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌داده، کودکان و افراد معلول دچار رنج مضاعف می‌شدند، نوع زندگی تحت تأثیر تعصبات و عقاید خرافی هرگونه برخورد غیرعاطفی و تبعیض‌آمیز را توجیه می‌نموده و تصور بر این بود، افرادی که با هنجارهای جامعه انطباق ندارند دارای روح خبیثی هستند و به همین دلیل این افراد در معرض، نابودی، فراموش شدن و ترد از جامعه قرار داشتند (میرخانی، 1378).

در بسیاری از مناطق جهان نگرش عمومی نسبت به معلولیت منفی بوده است. جوامع کهن به افراد معلول خود به دیده نحوست یا حقارت می‌نگریستند؛ معلول، فرزند شیطان، دارای روح خبیثه، ثمره گناه، یا موجودی حقیر و شایسته ترحم و محتاج مراقبت‌های دائمی بود (عبدالهی، 1386).

نخستین کشتار رسمی و قانونی افراد معلول در اسپارت (یونان باستان) روی داد و در آن زمان کودکان دارای ناهنجاری جسمی را در رودخانه می‌افکندند، از بالای کوه تبس به پایین افکنده و یا در چاه می‌انداختند و باور بر این بود که با این کار گناه والدین کودک به خدایان بازگردانده می‌شود (Stiker, 2000). بنابراین جای تعجب نیست، که «ارسطو»‌ در اثر مشهور خود «سیاست»، «حق حیات افراد معلول را به رسمیت نشناسد، و معلم وی «افلاطون» بر «اصلاح نژاد» تأکید ورزد و افراد معلول را از «اتوپیا»ی خود براند.

در قرون وسطی هم برخی از افراد معلول ـ بویژه عقب‌ماندگان ذهنی ـ ساحره شمرده شده، و گاه به جرم داشتن روح پلید و پلشت شیطانی به آتش کشیده می‌شدند. در عصر روشنگری رنسانس هم این «عیسای بازمصلوب» در معبد طلایی «داروینیزم اجتماعی» و «نهیلیسم» شیفته قدرت ذبح شد. «رایش سوم» نیز که سودای نژاد برتر در سر می‌پروراند، از دشمنی و قتل افراد معلول کم نگذاشت. آنان در بهترین موقعیت، شهروندان درجه پست اجتماعی بودند. عواطف و احساسات «گوژ پشت نتردام» «ویکتورهوگو»‌ نیز در جامعه خود برتر فرانسه آن روز به هیچ انگاشته شد (عبداللهی، 1386) .

شرق مهربان هم با افراد معلول نامهربان بوده و مدام درگوشش می خوانده: عقل سالم در بدن سالم است.

هلاندر (1996) تاریخ برخورد جوامع انسانی با معلولیت را به پنج دوره مختلف و مهم تقسیم می‌کند:

الف ـ دوره حذف یا نابودسازی بوده است که عمده کارها بر کشتن، محو و از بین بردن افراد معلول متمرکز بود.

ب ـ دوره نگهداری در نوانخانه‌ها و آسایشگاه‌ها بدین منظور که این افراد را از جلوی چشم سایرین (غیرمعلول) دور کنند و به تعبیری منظره ناراحت‌کننده‌ای برای آنان وجود نداشته باشد.

ج ـ دوره بهبود عملکرد که به تعبیر دیگر می‌توان آن را دوران مراقبت و توانبخشی مبتنی بر مؤسسات دانست، در این دوره نیز به گونه‌ای مراقبت‌ها بر اساس جداسازی افراد دارای معلولیت اعمال می‌شده است.

د ـ دوره تداخل اجتماعی که همراه با تشویق افراد معلول به حضور در بین خانواده، جامعه و نیز در نظام‌های اجتماعی بوده است.

ه ـ در نهایت دوره پنجم یا دوره خودشکوفایی یا خودگردانی و قادرسازی است با خلق موقعیت هایی که فرد معلول قادر به توسعه کامل ظرفیت‌های خود باشد ( (Helander, 1996).

بر اساس دوره‌های تاریخی ذکر شده در جوامع مختلف الگوها و مدل‌های نگرشی متفاوتی نیز در برخورد با افراد معلول وجود داشته است، در همین فصل متعاقباً به این الگوهای معلولیت که تحلیل محتوای فیلم‌های پژوهش حاضر نیز بر مبنای آن‌ها انجام گرفته است، اشاره خواهد شد .


[1]. Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS)

[2]. Impairment

[3]. Disability

[4]. Disabled People’s International (DPI)

[5]. Impairment

[6]. International Classifacation of function

[7]. people first

[8]. Handicap proffessor

[9]. Multi-culturalism


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
پنج شنبه بیست و دوم 4 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود جریان های الکتریکی word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود جریان های الکتریکی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود جریان های الکتریکی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جریان های الکتریکی word :

به همان اندازه که سلولهای اندام یک موجود زنده به خون نیاز دارد اندام جوامع صنعتی نیز محتاج جریان الکتریکی می باشد. زندگی امروز دیگر بدون شبکه وسیع انرژی الکتریکی که با انشعابات زیاد مجتمعهای بزرگ و کوچک صنعتی و مسکونی را تغذیه می نمایند قابل تصور نیست. انرژی الکتریکی در مقایسه با سایر انرژی‌ ها از محاسن ویژه ای برخوردار است. به عنوان نمونه می توان خصوصیات زیر را نام برد:
1- هیچ گونه محدودیتی از نظر مقدار در انتقال و توزیع این انرژی‌ وجود ندارد.
2- عمل انتقال این انرژی‌ برای فواصل زیاد به سهولت امکان پذیر است.
3- تلفات این انرژی‌ در طول خطوط انتقال و توزیع کم و دارای راندمان نسبتاً بالایی است.
4- کنترل و تبدیل و تغییر این انرژی‌ به سایر این انرژی‌ ها به آسانی انجام پذیر است.
به طور کلی هر سیستم انرژی‌ الکتریکی دارای سه قسمت اصلی می باشد:
1- مرکز تولید نیروگاه 2- خطوط انتقال نیرو 3- شبکه های توزیع نیرو

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
پنج شنبه بیست و دوم 4 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اولویت بندی استراتژیهای منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی(( FTOPSIS (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب) word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اولویت بندی استراتژیهای منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی(( FTOPSIS (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب) word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله اولویت بندی استراتژیهای منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی(( FTOPSIS (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب) word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اولویت بندی استراتژیهای منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی(( FTOPSIS (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب) word :

فهرست منابع و مأخذ

(1 آرمسترانگ،م. .(1381)مدیریت استراتژیک منابع انسانی(راهنمای عمل).مترجم،اعرابی،م،ایزدی،د.تهران:دفتر پژوهشهای فرهنگی.
(2 آرمسترانگ، م. .(1380)راهبردهای مدیریت منابع انسانی. مترجمان: خدایار ابیلی، حسن موفقی، فرا.
(3 آرمسترانگ،م. .(1388)دستنامه مدیریت منابع انسانی.مترجم،پهلوانیان.ح،میرحسینی.س.کمایی.یزد:نیکو روش.

(4 تامپسون،آ.ا.گمبل،ج.ا. .(1391)مدیریت استراتژیک اصول وشیوه های عمل. مترجم: محمد علی عبدالوند،هاشم نیکو مرام.تهران:مبلغان.
(5 ابطحی،س. .(1381) مدیریت منابع انسانی(اداره امور کارکنان در سازمانهای دولتی،صنعتی و بازرگانی).تهران:مؤسسه تحقیقات وآموزش مدیریت(وابسته به وزارت نیرو).و یراست دوم.
(6 اصغر پور،م. .(1387)تصمیم گیریهای چند معیاره.تهران:دانشگاه صنعتی امیر کبیر.چاپ پنجم.

مقدمه
نظام مدیریت منابع انسانی در هر سازمان، با توجه تغییرات مستمر محیطی نمی تواند یک پدیده ی ساکن و ثابت باشد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی،امکان هم آهنگی لازم میان فعالیت های گوناگون سازمان، ایجاد فرصت های مناسب و پیشگیری تهدیدهای احتمالی رافراهم می سازد .(اعرابی و ایزدی ،1381، .(66 فقدان نگرش استراتژیک و بلند مدت به مدیریت منابع انسانی درسازمان مورد مطالعه(دانشگاه آزاد واحد تهران غرب)تاثیرات منفی در برنامه ریزی صحیح فرآیندهای ورودی، نگهداری و خروجی کارکنان در سازمان گذاشته و سبب کاهش بهره وری، اثربخشی و عدم تحقق ماموریت سازمان خواهدشد، همچنین استراتژی منابع انسانی به مثابه رکن اساسی بهبود عملکرد سازمان شناخته می شود و پرداختن به آن، برای افزایش اثربخشی و کارایی فعالیت های مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ها، امری ضروری است، بنابراین تحقیق حاضر در صدد شناسائی استراتژی های مناسب برای مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب است .به گونه ای که سازمان بتواند با اتخاذ استراتژیهای مناسب در زمینه تأمین نیروی انسانی، آموزش، ارزیابی عملکرد، پاداش و روابط ارکنان، سرمایه انسانی خود را به عنوان عامل ایجاد مزیت رقابتی مورد ملاحظه قرار داده و به اهداف کلان خود دستیابی پیدا کند.

ادبیات تحقیق استراتژیهای منابع انسانی1
استراتژی منابع انسانی، دستورالعمل برای سیستم منابع انسانی است که درآن رسالت، چشم اندازو اولویت های واحد وظیفه ای منابع انسانی مشخص می شوند.(آلریچ2،1997؛به نقل از بامبرگر و مشولم3 ،1381، .(14

مدیریت استراتژیک منابع انسانی4
مدیریت استراتژیک منابع انسانی به معنی “الگوی برنامه ریزی شده منابع انسانی و فعالیت های مدیریت منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمان است.(مک ماهان،1999 ،5(23

مروری بر پیشینه تحقیق:
مهدی کریم سریزدی ، ذبیح ا ..درویش شفیقی، محمد حسین حسنی در تحقیقی تحت عنوان تعیین شـاخص هـای ارزیـابی استراتژیهای منابع انسانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن فازی (1389) به این نتیجـه رسـیدند کـه اسـتراتژیهای منابع انسانی با عملکرد سازمانی رابطه ای محکم دارد و موجب بهبود بهره وری وعملکرد سـازمانها مـی شـود. در ایـن راسـتا پژوهش حاضر به تعییین شاخص های ارزیابی استراتژیهای منابع انسانی سازمان بر اساس رویکرد کـارت ارزیـابی متـوازن در محیط فازی می پردازد و همچنین با استفاده از تکنیک های, TOPSIS و AHP فازی اولویت بنـدی مـی کنـد. حامـد بزرگ خو ، محمد علی افشاری(( 1391 درتحقیق خود تحت عنوان مدل مدیریت استراتژیک منابع انسـانی بوسـیله تکنیـک تحلیل شبکه SWOT و (Fuzzy ANP) فازی – موضوع را مورد بررسی قراردادند که نتایج تحقیق نشان می دهد سـازمان ها برای بقا در محیط متلاطم و پرشتاب امروزی، نیاز اساسی به تدوین برنامه های بلندمدت ومنسجم منابع انسانی وسـازمانی دارند. مک دافی( 1995) 6 در تحقیقی تحت عنوان با استفاده از نمونه ای ازواحدهای تولید خودرو در سطح جهـانی، توانسـت وجود رابطه بین استراتژی منابع انسانی و عملکرد را تائید کند، نتایج نشان داد که اگر چه هر یک از استراتژیهای منابع انسانی می تواند با عملکرد سازمان مرتبط باشد. فامبرون1 و همکارانش( (2005 معتقد بودند سیستم های منابع انسانی و ساختار های سازمانی را باید طوری مدیریت کرد که با استراتژی های سازمان هم آهنگ و سازگار باشند. چدویک( 2005 ) 2 با مطالعه اثرات متقابل سیستم های سازمانی و مدیریت منابع انسانی دریافت که مدیریت استراتژیک منابع انسانی با ایجاد هـم آهنگـی بـین استراتژی های سازمان و خط مشی های منابع انسانی موجب هم افرایی3 فعالیت های سازمان می شود.

روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ گرد آوری داده ها، توصیفی – پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد و از نظر روش از نوع مدل سازی ریاضی و تصمیم گیری است.جامعه آماری پژوهش شامل30 نفر از اساتید، مدیران و سرپرستان به عنوان خبرگان می باشد. طراحی مدل در این پژوهش به منظور رتبه بندی استراتژی های منابع انسانی می باشد. این متدولوژی را می توان به دو فاز اصلی تقسیم کرد : فاز نخست شامل گرد آوری استراتژهای از منابع مختلف ، فاز دوم عبارتست اولویت بندی استراتژی های مورد نظر به منظور تعیین اهمیت نسبی آنها با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی. نمونه آماری مورد نظر با توجه به کوچک بودن حجم جامعه(30 نفر) همان جامعه آماری می باشد. شکل1 شمای کلی تحقیق را نشان می دهد :

به منظور گردآوری استراتژیهای منابع انسانی و معیارهای مورد نیاز برای ارزیابی استراتژی ها از تحقیقات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در واقع با استفاده از ادبیات موضوع و با بهره گیری از بررسی ادبیات موضوع ومصاحبه و جلسات گروهی با حضور اساتید دانشگاه، خبرگان، کارشناسان در حوزه مربوطه، و با مراجعه به کتابها، اسناد، مدارک، مقالات علمی داخلی و خارجی، پایان نامه ها، بانکهای اطلاعاتی دانشگاهها، سایت های اینترنتی، موسسات آموزش عالی و سایر ارگانها ، استراتژیهای منابع انسانی و معیارهای مورد نیاز برای ارزیابی استراتژیها استخراج گردیده اند تا مدیران دانشگاه بتوانند به طور اثر بخش آنها را مورد نظر قرار دهندضمناً. 42 استراتژی منابع انسانی و 16 معیار مورد نظر جهت ارزیابی استراتژیها گردآوری شدند. و سپس با استفاده از پرسشنامه های کارشناسی شده توسط خبرگان و اساتید متخصص در حوزه های منابع انسانی و اولویت بندی استراتژیها و معیارها مشخص می گردد. و با توجه به تعداد زیاداستراتژیهای منابع انسانی و معیارهای ارزیابی استراتژیها در نهایت از بین آنها با توجه به اهمیت استراتژیها و معیارهای ارزیابی استراتژیها، 20 استراتژی منابع انسانی و6 معیار ارزیابی باتوجه به توزیع پرسشنامه ها که به تعداد 30 نفر از مدیران ومتخصصین منابع انسانس داده شده تا ارزیابی اولیه صورت گیرد ودر نهایت با توجه به میانگین گیری از استراتژیها ومعیارها تعیین می گردد. استراتژیهای منابع انسانی و معیارهای مورد نیاز برای ارزیابی استراتژی ها مطابق ذیل می باشد:

اشتراک‌گذاری:


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
پنج شنبه بیست و دوم 4 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تغذیه، ورزش و دوران بارداری word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تغذیه، ورزش و دوران بارداری word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تغذیه، ورزش و دوران بارداری word

مقدمه  
ورزش کردن در دوران حاملگی چه سودی دارد؟  
بعد از زایمان چه ورزش هایی را می توانیم انجام دهیم؟  
انجام ورزش شنا در هنگام بارداری     
تمرینهای ایروبیک     
پیاده روی در دوران بارداری  
در دوران حاملگی ، در چه شرایطی نباید ورزش کنیم؟     
تمرینهای مخصوص تقویت عضلات کف لگن     
تمرینهای قدرتی با وزنه     
تمرینات پیشنهادی     
نکاتی در مورد برنامه ورزشی سالم و کم خطر     
فعالیت های ورزشی توصیه شده در دوران حاملگی     
وضعیت مناسب برای انجام کارهای خانه     
چند توصیه      

آیا ورزش در دوران بارداری به ما کمک می کند؟     
تقویت کننده ماهیچه های لگن خاصره     
تغذیه در دوران بارداری     
مشکلات زنان باردار در مورد ورزش     
منابع            

مقدمه

ورزش در دوران بارداری می تواند مثل همیشه برای بدن شما مفید باشد ولی باید بدانید که کدام نوع ورزش ها را می توانید انجام دهید

ورزش کردن در دورانِ بارداری موجب می‌شود که احساسِ بهتری داشته باشید، به علاوه اینکه استقامتِ موردِ نیازتان را در هنگامِ زایمان تأمین می‌کند

یوگا، شنا و پیاده‌روی گزینه‌هایِ بسیار مناسبی هستند( ورزش فوق العاده برای بارداران)، اما از ورزش‌هایِ شدید‌تر و پُر فشار مانندِ پرش، وزنه برداری و یا دراز نشست خودداری کنید

همچنین از انجامِ ورزش‌هایی که ممکن است سبب شوند بیفتید و یا به ناحیه پایین تنه‌تان آسیب بزنند، مانندِ اسب سواری، اسکی و;، خودداری کنید

همچنین باید از پرش از رویِ دایو در آب خودداری کنید، زیرا با این کار حباب‌هایی از گاز در خونِ جنینِ در حالِ رشد ایجاد می‌شود و این امر می‌تواند بسیار خطرناک باشد

اگر قبل از بارداری دونده و یا دوچرخه سوار بوده‌اید، ممکن است بتوانید به دویدن یا دوچرخه سواری ادامه دهید، اما مجبورید تغییراتی را در برنامه همیشگی خود ایجاد کنید (میزانِ تمرینات را کاهش دهید(

انجمنِ سلامتِ آمریکا، 150 دقیقه (حدودِ 2 ساعت و نیم) ورزشِ ایروبیک و یا سایرِ فعالیت‌های هوازی را در هفته توصیه می‌کند (برایِ زنانِ سالمی که در حالِ حاضر زیاد فعال نیستند یا ورزش‌های سنگین و شدید انجام نمی‌دهند(

اگر قبل از بارداری ورزش‌های ایروبیکِ سنگین انجام می‌دادید، تا زمانی که دکتر مخالفت نکرده است می‌توانید آن‌ها را ادامه دهید. اما در نظر داشته باشید که با نزدیک‌تر شدنِ زمانِ زایمان‌تان باید در برنامه ورزشیِ خود تغییراتی اعمال کرده و میزانِ آن را کاهش دهید

در حالی که برخی تمریناتِ ورزشی ممکن است برایِ برخی زنانِ باردار ایمن باشد، ممکن است برایِ برخی دیگر اینگونه نباشد. پس بهتر است با پزشک‌تان مشورت کنید تا او تشخیص دهد که بهترین برنامه برایِ شما چیست

ورزش کردن در دوران حاملگی چه سودی دارد؟

اگر احساس نفخ یا تهوع صبحگاهی داشته باشید، احتمالا لباس پوشیدن روزانه هم برای شما به اندازه کافی سخت خواهد بود! اما باید بدانید که کمی ورزش و فعالیت، می تواند انرژی بیشتری به شما ببخشد و احتمالا موجب شود که احساسی همانند دوران پیش از حاملگی خود داشته باشید. از آنجا که ورزش موجب بهبود کشیدگی طبیعی عضلات، قدرت و استقامت آنها می شود، به شما در تحمل اضافه وزن دوران حاملگی کمک می کند. شما را برای فشار زایمان آماده کرده و بازگشت بدن شما را پس از زایمان به حالت طبیعی بسیار آسانتر خواهد کرد. قبل از آغاز هرگونه برنامه ورزشی، اطمینان حاصل کنید که دستورالعملهای مربوط به سلامتی و ایمنی را رعایت کرده اید، خصوصا حالا که حامله هستید!

ورزش کردن در این دوره، مزایای زیر را به ارمغان خواهد آورد

به شما انرژی بیشتری خواهد داد

حاملگی موجب از دست دادن انرژی بدن شما می شود، اما تمرینهای منظم ورزشی، مانند پیاده روی سریع، شما را قادر خواهد ساخت که فعالیتهای روزانه خود را انجام دهید. ورزش، سیستم قلبی- عروقی شما را تقویت خواهد کرد، در نتیجه شما به سادگی خسته نخواهید شد. با عضلات قوی و کشیده، شما به تلاش کمتری برای انجام فعالیتهای روزمره خود از قبیل خرید یا ملاقاتهای کاری نیاز خواهید داشت

به شما کمک می کند تا برای مرحله دشوار زایمان آماده شوید

این نتیجه را به خوبی خواهید دید، هر چه وضعیت بدنی بهتری داشته باشید، قویتر خواهید بود و بهتر از عهده زایمان برخواهید آمد. زایمان مشابه با دویدن در دوی ماراتن است؛ به استقامت، اراده و توجه نیاز دارد. فعالیت فیزیکی در دوران حاملگی، آمادگی خوبی برای مرحله سخت زایمان است. بعلاوه، برخی محققان نشان داده اند که جنین خانمهایی که در دوران حاملگی ورزش می کرده اند، مراحل دشوار زایمان را بهتر از سایر خانمها تحمل می کنند

ناراحتیهای حاملگی را کاهش می دهد

ورزش و تمرین موجب تقویت و کشیده شدن عضلات شما می شود، که به شما کمک خواهد کرد تا بهتر از عهده دردها و ناراحتیهای دوران حاملگی برآیید. حرکتهای کششی دردهای پشت و کمر را کاهش می دهد، پیاده روی موجب بهبود گردش خون و شنا موجب تقویت عضلات شکمی می شوند

افسردگیهای دوران حاملگی را از بین می برد

حاملگی را می توان یک تمرین 9 ماهه برای یک واقعه بزرگ (زایمان و تولد کودک) دانست؛ پس از آنکه هیجان اولیه اطلاع دادن حاملگی به اطرافیان از بین برود، شما می مانید و انتظار! در ماههای ششم یا هفتم، بارداری می تواند ملالت آور یا حتی کسل کننده شود و افزایش وزن و خستگی (که فعالیتهای اجتماعی شما را محدود می کند) ممکن است موجب بی حوصلگی مضاعف گردد. پیدا کردن یک فعالیت سازگار وضعیت بارداری، می تواند راه حلی برای این مشکلات باشد

به شما کمک می کند تا خواب بهتری داشته باشید

وقتی در تما روز وزنه ای را در جلوی شکم خود حمل می کنید، پیدا کردن وضعیت مناسبی که بتوانید در شب، خواب راحتی داشته باشید، یک مشکل اساسی خواهد بود. ورزش به شما کمک می کند تا تمام انرژی اضافی خود را بسوزانید، و آنقدر شما را خسته خواهد کرد تا بتوانید به یک خواب آرام و راحت بروید

استرس را کاهش داده و توان روحی شما را افزایش می دهد

بارداری و به دنیا آوردن یک کودک، واقعه مهمی است که زندگی شما را تغییر خواهد داد و می تواند موجب هیجان و در عین حال دستپاچگی شما شود. یک مطالعه نشان داده است که ورزش می تواند میزان هورمون سرتونین را افزایش دهد. این هورمون، یک ماده شیمیایی است که در مغز ترشح می شود و به خلق و خو و اخلاق ربط دارد. در نتیجه ورزش می تواند روح تازه ای به شما ببخشد. هنگامی که احساس افسردگی می کنید، موسیقی مورد علاقه خود را بگذارید و یک رقص آرام را در اطاق نشیمن آغاز کنید یا در یک کلاس رقص آرام ثبت نام کنید. همچنان به تمرینهای سبک آیروبیک ادامه دهید و به مربی خود اطلاع دهید که حامله هستید

تصورتان را از خودتان و شخصیتتان بهبود می بخشد

تصور کنید اندام شما به ظریفی و نازکی گذشته نیست و هرچند که می دانید این اتفاق دلیلی کاملا دلچسب و شیرین دارد، اما مشاهده اینکه سایز اندامهای بدن شما مرتبا افزایش می یابد و به اندازه ای می رسد که قبلا هرگز نبوده است، می تواند شما را دلسرد یا افسرده کند! ورزش و فعالیت به شما کمک می کند که کمتر احساس افسردگی کنید. همچنین، ورزش به بدن شما کمک خواهد کرد تا پس از زایمان، به سرعت به وزن و شکل طبیعی خود بازگردد

به شما کمک خواهد کرد تا پس از زایمان، اندام خود را سریعتر به حالت طبیعی برگردانید

همین انگیزه می تواند برای بسیاری از خانمها کافی باشد تا برنامه ورزشی منظمی را در طول دوران حاملگی خود پیگیری کنند. اگر به گونه ای برنامه ریزی کرده باشید که ماهیچه های بدنتان در تمام دوران حاملگی، قدرت و کشیدگی مناسبی داشته باشند، پس از زایمان، بدن شما راحت تر می تواند به حالت طبیعی خود باز گردد

آیا ممکن است ورزش بنا به دلایلی برای من مضر و نامناسب باشد؟

برخی از خانمهای باردار باید در زمان ورزش، مراقبت بیشتری از خود به عمل آورند. بهتر است پیش از شروع هر نوع برنامه ورزشی، با پزشک خود مشورت کنید اگر شما

- سابقه سقط جنین داشته اید؛

- قبلا یک زایمان زودرس داشته اید؛

- می دانید که این بار در معرض خطر زایمان زودرس قرار دارید؛

- می دانید که دچار عارضه پایین قرار گرفتن جفت هستید؛

- خونریزی واضح داشته اید؛

- در کمر یا مفاصل ران خود مشکل دارید؛

- از قبل، دچار یک مشکل پزشکی یا عارضه خاص هستید؛

- فشار خون بسیار بالا دارید؛

- احتمال دارد که چند قلو باردار باشید

من یک برنامه ورزشی نسبتا سنگین دارم. آیا ادامه آن در دوران حاملگی ایمن و مناسب است؟

اگر شرایط عمومی بدنی شما مناسب باشد می توانید به برنامه خود ادامه دهید. بر اساس یک مطالعه، خانمهای باردار سالمی که در شرایط مناسب بدنی به سر می برند و پیش از حاملگی نیز ورزش می کرده اند، می توانند به برنامه ورزشی خود در دوران حاملگی نیز ادامه دهند و مشکلی برای سلامتی یا رشد کودک آنها پیش نخواهد آمد. پژوهشگران تعداد زیادی خانم حامله را که 6 بار در هفته به ورزش سنگین یا متوسط می پرداختند، مورد مطالعه قرار دادند. هنگامی که محققان مدت زمان زایمان، اضافه وزن دوران حاملگی و وزن نوزاد را مقایسه کردند، هیچ تفاوتی بین ورزشکاران و گروه کنترل نیافتند. به هر حال، حتما پزشک یا مامای خود را در جریان ادامه برنامه ورزشی خود قرار دهید


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
پنج شنبه بیست و دوم 4 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ساختار مدیریت و نظام آموزش و پرورش در مدرسة سعادت بوشهر word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ساختار مدیریت و نظام آموزش و پرورش در مدرسة سعادت بوشهر word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ساختار مدیریت و نظام آموزش و پرورش در مدرسة سعادت بوشهر word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ساختار مدیریت و نظام آموزش و پرورش در مدرسة سعادت بوشهر word :

ساختار مدیریت و نظام آموزش و پرورش در مدرسه سعادت بوشهر

دانشگاه آزاد اسلامی – بوشهر

این مقاله در 20 صفحه تنظیم و مندرجات آن به شرح زیر است:

– خلاصه نوشتار

1- پیشینه مکتب داری و بنیان نخستین مدرسه در بندر بوشهر.

2- پایه گذاران دیرین و نگهداران راستین مدرسه سعادت.

3- مباحثی پیرامون معلّمان مدرسه.

4- سخنی پیرامون مدرسه سعادت و دانش آموزان آن.

5- وضعیت امتحانات وکیفیت نمرات.

6- جوایز و هدایا.

7- هزینه و تأمین درآمد و بودجه مدرسه.

8- منابع و مآخذ.

9- پیوست ها؛ شامل: 1- پیشینه برنامه درسی وکیفیت کتاب ها، اجزا و وسایل تعلیم و تربیت (وسایل مخصوص کلاس ها، وسایل ویژه و موجود در دفتر مدرسه، وسایل و ابزار موجود در مدرسه)

آدس منزل: تهران، الهیّه، خیابان خزر (نبش کوچه فرهاد)، پلاک 53، طبقه 8 ، دکتر سیّد احمد حسینی کازرونی

کد پستی: 1914814591 ، تلفن: 2641068 / 2001126 ، همراه: 2004354 0911

محلّ کار: بوشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی (به صورت پروازی) ، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی ، تلفن: 2004354 0911

خلاصه نوشتار:

معارف پروری و روشنفکری، همراه با فراورده ها و محصولات فرهنگی در بوشهر و در دوران گذشته و کنونی، پیشینه ای بس طولانی دارد. به قدمت تمدّن و تاریخ روزگارانش، از عصر عیلامیان تا قرون جدید و از دوران معاصر تاکنون.

در دوران معاصر، مدرسه سعادت بوشهر به طرز جدید در سال 1317 هـ . ق. (مطابق با 1278 هـ . ش.
و 1896 میلادی) در محلّ کنونی آن که هنوز به همان نام پابرجاست، در 108 سال پیش پایه گذاری شد.

مدرسه سعادت که شکل تحوّل یافته مدرسه احمدیه در بوشهر می باشد توسّط احمدخان دریابیگی، حاکم بلندآوازه بوشهر و بنادر خلیج فارس – که خود دانش آموخته رشته فنون مهندسی از دارالفنون – تهران بود،
بنیان گذاری شد.

نام مدرسه از نام خانوادگی نخستین معلّم و مدیر این مدرسه که سعادت بود اخذ و بر آن مدرسه اطلاق گردید.

مدرسه سعادت بوشهر که در زمان سلطنت مظفّرالدّین شاه قاجار افتتاح گردیده، نخستین مدرسه غیرانتفاعی کشور بوده که با خودیاری مردم، زیر نظر انجمن معارف و وکلای منتخب مدرسه اداره می شده و دولت وقت،
هیچ گونه هزینه ای از بابت اداره آن نداشته است.

این مدرسه از پاره ای جهات از نظر ساختمانی، آموزشی، اداری و مالی، روش تعلیم و تربیت، وسایل و ابزار و عناصر دیگر در آن زمان، منحصر به فرد و دارای ویژگی های خاصّ خود بوده است. تحصیل کردگان این مدرسه، بعدها از جمله روشنفکران و بزرگان علم و ادب، بازرگانی و تجارت، حرفت و صنعت، لیاقت و هنر، عمران و آبادی و مدیریت های گوناگون اداری و علمی و آموزشی در منطقه بوده اند و در سطح کشور و خارج از آن صاحب مقامات عدیده ای گردیده اند.

غالب دانش آموختگانش در یک صد سال پیش، برای تکمیل تحصیلاتشان راهی ممالک مترقّی غرب شدند و پس از فراغت از تحصیل و برگشت به وطن، در رده های بالای مشاغل مملکتی به ارائه خدمات پرداختند.

ساختار مدیریت و نظام آموزش و پرورش در مدرسه سعادت بوشهر

(ازجمله نخستین مدارس کشور)

دکتر سیّد احمد حسینی کازرونی – دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی – بوشهر

1- پیشینه مکتب داری و بنیان نخستین مدرسه در بندر بوشهر

آنچه که از سوابق معارف پروری در بوشهر دوران قاجار برمی آید، مکتب خانه احمدیه، نخستین شکل
تحوّل یافته مدرسه ای است که ضمن نگهداری از بچّه های بی بضاعت و پرورش آنها، قرآن کریم و سایر دروس مخصوص مکتب خانه را به آنان آموزش می دادند. شیخ احمد نامی، بانی این مکتب بوده و شیخ مرتضی، معلّمی این مکتب شبانه روزی را بر عهده داشته و این وضع تا سال 1317 هـ . ق (108 سال پیش) بدین گونه ادامه یافته است. در سال 1317 هـ .ق. احمدخان دریابیگی، حکمران بندر بوشهر و بنادر خلیج فارس که خود از تحصیل کردگان دارالفنون تهران بود با عنایت به نشر علوم، درصدد تاسیس مدرسه ای به شیوه ای جدید در بندر بوشهر برآمده و جهت تحقّق این امر از انجمن معارف تهران درخو است اعزام یک نفر مدیر دانشمند و آشنا به فنون آموزش و پرورش جدید را می نماید.

انجمن معارف به دستور وزیر علوم وقت، شادروان محمّدحسین سعادت که گویا نیاکانش از حومه بوشهر یا به عقیده دیگر از اهالی کازرون بوده و در آن هنگام، معلّمی ادبیّات مدرسه افتتاحیه تهران را برعهده داشته است با اصرار و ابرام طیّ حکمی به مدیری و معلّمی در بوشهر منصوب می نماید. وی پس از عزیمت از تهران به شیراز می رود و برادر خود، آقا شیخ عبدالکریم سعادت که در آستانه مبارکه سیّد علاءالدّین حسین (یکی از زیارتگاه های معتبر شیراز) به تحصیل علوم و ادبیّات اشتغال داشته، همراه خود به بوشهر می آورد (ذی حجّه سال 1317 هـ ق.)

دریابیگی بنیان مدرسه موردنظر را از تغییراتی در همین مکتب خانه آغاز می کند و از هرگونه حمایت مادّی و معنوی نسبت بدان دریغ نمی ورزد.

خانه حاج محمّد حسین آل صفر در محلّه شنبدی (نزدیک حسینیه کازرونی) که تحت اجاره این مرکز فرهنگی قرار داشت، نسبتاً بزرگ و دارای ده اتاق بوده و تعداد بیست کودک بی سرپرست و تنگ دست از اهالی دشتی و تنگستان در دو اتاق مفروش به زیلو و گلیم تحت سرپرستی میرزاحسین فاضل اهرمی (متخلّص به معتقد) و معلّمی میرزا آقا دلّال شیرازی قرار گرفته بودند. شادروان باقر بهبهانی (منشی تجارتخانه ملک التّجار بوشهری) هم در اداره مکتب خانه با آنان همکاری نزدیک داشته است.

هزینه های مکتب خانه از مال الاجاره و هزینه نگهداری دانش آموزان گرفته تا حقوق معلّمان و مخارج متفرّقه دیگر به تمامی از کیسه پرفتوت دریابیگی پرداخت می گردید. تا آن زمان با وجودی که دو ماه از آغاز مدیریت جدید مدرسه گذشته بود ولی یک نفر از مردم بوشهر برای فرستادن فرزندانشان به مدرسه رغبتی نشان نداده بودند.

با ورود برادران سعادت، تغییراتی در برنامه های جاری مدرسه حاصل گردید. در آغاز، آنها همان بیست نفر

دانش آموز را از جهت سن و سال و معلومات جزئی به طریق امروز به چند درجه تقسیم کردند و سه کلاس ابتدایی (مقدماتی) و اول و دوم را برای آنان ترتیب دادند. کلاس ها را به میز و نیمکت و صندلی و تخته سیاه تجهیز کرده و بنیاد کار خود را با کتاب های جدید و درس های تازه شروع کردند. کتاب های جدید ابتدایی در بردارنده الفبا و کلمات آسان و جمله های روان، مقداری حساب، اندرزها و حکایت های شیرین ویژه کودکان بود. همچنین از کتاب مختصر انوار سهیلی و کتاب « مختصر جغرافیا » جهت آموزش کودکان استفاده می کردند. نخستین نمونه تقسیم بندی کلاس ها و معلّمین آنها در اواخر سال 1317 هـ ق. با توجه به مواد درسی به شرح زیر بوده است:

شیخ محمّد حسین سعات، معلّم کلاس اول و مدیر مدرسه.

شیخ عبدالکریم سعادت، معلّم ریاضی و ناظم مدرسه.

میرزا حسین اهرمی معلّم فارسی کلاس ها.

میرزا علی دشتی معلّم ابتدایی (مقدّماتی)

محمّد باقر بهبهانی دفتردار مدرسه.

تأسیس مدرسه به سبک جدید در بندر بوشهر به عوامل متعدّدی بستگی داشت. از جمله اسباب تاسیس، نیاز مبرم جامعه این بندر مهمّ ایران به طبقه تحصیل کرده و با سواد برای رفع نیازمندی های تجاری و اداری بوده است. بازرگانان به دلیل تجارت با بنادر آسیایی، اروپایی، آفریقایی و عربی، نیاز شدید به کارمندان، منشیان زبان دان و حسابداران تحصیل کرده داشتند و بسیاری از بازرگانان برای رونق کارشان، برخی از بستگان و کارمندان خود را برای یاد گرفتن زبان های خارجی از جمله انگلیسی به هند و انگلیس می فرستادند.

مردم بوشهر پس از خبردار شدن از ورود برادران سعادت و با سابقه آشنایی نسبت به تقوا و دیانت خانوادگی آنها در مورد فرستادن کودکان خود بدین مدرسه بر یکدیگر سبقت گرفتند.

شش ماه پس از شروع کار مدرسه، مسؤولان مدرسه، علما و اعیان و بازرگانان و مأموران کشوری و لشکری شهر را جهت نظارت بر امتحانات به مدرسه دعوت نمودند، آنان با مشاهده حسن جریانات و میزان معلومات دانش آموزان در دروس فارسی، عربی، دینی، حساب، جغرافیا و سایر علوم دیگر در شگفت آمده و با اعطای کمک های مالی، وسایل تشویق اولیای مدرسه را فراهم ساخته و مراتب تحسین خود را در مجلس علم و معرفت ابراز نمودند.

پس از پایان مراسم امتحان و مجلس جشن، واثق الملک، کارپرداز بنادر و جزایر خلیج فارس و بحر عمان، پس از ایراد نطقی غرّا به نیابت مردم شهر، بر دست شیخ محمّد حسین سعادت بوسه می زند و بدین گونه از مقام والای معلّمان مدرسه قدرشناسی می نماید. سرانجام مردم فرهنگ دوست بوشهر را برای فرستادن همه فرزندان شهر به مدرسه بیش از پیش تشویق می نماید. شور و شوق ها به نتیجه می رسد و تعداد شاگردان مدرسه در طول کم تر از یکسال از بیست نفر به 350 دانش آموز بالغ می گردد.

دیگر، منزل حاج محمّد حسین صفر گنجایش خیل دانش آموزان تشنه علم و معرفت بوشهری را دارا نبود. اولیای مدرسه به حاکم فرهنگ پرور وقت یعنی شادروان دریابیگی متوسّل شدند تا در صدد ساختمان مدرسه ای بزرگ که با شرافت معرفت شهر دانش پرور بوشهر دمساز باشد برآیدو دل های تشنه علم و دانش را سیراب نماید.

در یک قرن پیش که بوشهر مروارید صدف خلیج فارس محسوب می شد، محدوده داخلی شهر از دروازه فعلی تا ساحل شمالی دریا بیشتر نبود. محلّات معروف درونی شهر، شامل محلّه های کوتی، شنبدی، دهدشتی و بهبهانی بود. معابر و کوچه ها و ساختمان های سنّتی شهر، جلوه ای دیگر داشت با بافت خاصّ تجاری و بازرگانی. دکاکین و بازارهای مسقّف و مرتّب، قسمت داخلی شهر را در برمی گرفت. همچون شهرهای قدیم ایران، شب هنگام دروازه های شهر بسته می شد و کاروانیان در پشت دروازه های شهر در انتظار تخلیه بارها یا بارگیری کالا،

شب را به صبح می رسانیدند. انبار بازرگانان مملو از کالا های تجاری بود. تنها بندر مهمّ و پل ارتباط دریایی ایران با بنادر مهمّ اروپا و آسیا و آفریقا به حساب می آمد. چشم و چراغ میهن اسلامی ایران بود. با سپیده سحری، همهمه و غوغای کارگران و جاشوان دریا و غرّش هواپیماها و سوت کشتی ها مردم را از خواب شبانگاهی بیدار می کرد. دوران بیداری بندر بود و خوشبختی مردم شهر. عمران و آبادی در هر گوشه شهر نمایان بود.

در سال 1318 هـ . ق. به توصیه احمدخان دریابیگی، قطعه زمینی به مساحت دو هکتار از زمین های
ملک التّجار که در اختیار حاج معین التّجار بوشهری قرار گرفته بود و در آن زمان، خارج از دروازه شهر قرار داشت برای بنای ساختمان مدرسه اختصاص یافت.

اساس مدرسه سعادت مظفّری بوشهر در همان سال در جنوب شهر و در محلّ فعلی مشتمل بر شش کلاس بزرگ و چند اتاق مورد لزوم و یک سالن و چهار ایوان سراسری با دریافت حواله تلگرافی مظفّرالدّین شاه به مبلغ یک هزار تومان و اعانه دویست تومانی امیر تومان دریابیگی و حدود سیصد تومان کمک بازرگانان و سایر فرهنگ دوستان داخلی و خارجی به طور باشکوه و با نواختن موزیک در میان شور و نشاط مردم شهر
بنیان گذاری شد.

از اواخر سال 1319 قمری (بیش از یکصد سال پیش) خانه شهری محلّ مدرسه تخلیه و به صاحب آن تحویل داده شد و معلّمان و دانش آموزان به ساختمان نیمه تمام خارج از حصار شهر منتقل گردیدند. دو ساعت مانده به غروب روز 29 ماه ذی حجّه همان سال با نواختن سرود ملّی توسّط دسته های موزیک دریایی و زمینی، مدرسه پربرکت سعادت درمیان جماعت بزرگ مدعوّین، وسیله حاکم شهر یعنی احمدخان دریابیگی گشایش یافت.
فرصت الدّوله شیرازی، مادّه تاریخ تاسیس این مدرسه را طیّ سه بیت به نیکویی سروده است.

روز ورود به محلّ جدید را روز تاسیس مدرسه سعادت در بوشهر قرار دادند (29 ذی حجّه 1219 هـ . ق.) و روزنامه مظفّری بوشهر در شماره دوم خود، شرح این مجلس ضیافت را به تفصیل آورده است.

ساختمان مدرسه سعادت به دلیل عدم تمکّن مالی، بیش از پنج سال به طول انجامید و در سال 1325 هـ . ق. که احمدخان دریابیگی برای بار دوم به فرمان محمّدعلی شاه، حکمران بنادر شد و به بوشهر آمد برای اتمام ساختمان از طرف خود و همراهی دیگران، کمک های شایانی نمود.

مدرسه سعادت، یک بار به طور جدّی در زمان نظام السّلطنه، سالار رضا قلی خان مافی (جانشین احمدخان دریابیگی) تهدید به تعطیل شدن گردید.

نظام السّلطنه به دلیل عدم بضاعت مالی مدرسه و مطالبات معوّقه معلّمان و پاره ای بدهکاری های دیگر، دستور انحلال و فروش مدرسه را می دهد، امّا مساعی و فداکاری های مترجم مدیر گمرکات بنادر خلیج فارس و معاون او که از عدم توجّه حکمران به دلیل نقص بودجه مستحضر گردیدند، از این امر ممانعت و به یاری برخاستند و مدرسه را از تعطیلی محتوم نجات بخشیدند.

2- پایه گذاران دیرین و نگهداران راستین مدرسه سعادت

بنیان گذار مکتبی که سرانجام در یکصد و چند سال پیش منجر به تأسیس مدرسه سعادت بوشهر گردید، طبق قراین موجود، احمدخان دریابیگی بود. گویا نام آن مکتب بنا به نام دریابیگی که احمد بود، احمدیه نامیده می شد (هرچند که برخی معتقدند مؤسّس این مکتب خانه، شخصی به نام شیخ احمد بوده است.) آن مکتب به صورت شبانه روزی اداره و کلیه مخارج آن توسّط احمدخان دریابیگی، حاکم بنادر و جزایر خلیج فارس تأمین و پرداخت می گردید.

افرادی که در سالیان دیرین در تأسیس و جاودانگی این مکتب و مدرسه، غیرت و حمیّت به خرج داده و از خاموشی چراغ دانش در این شهر عالم پرور، با کیاست و هوشیاری جلوگیری نموده می توان به شرح زیر از آنان ذکر خیر نمود:

در بُعد پایه گذاری و تحوّل و تأمین هزینه های تربیتی و آموزشی و نظم و نسق اصول کار غیر از دریابیگی که در حقیقت بزرگ ترین مسبّب خیر در امر تأسیس مدرسه بوده اند، می توان از واثق الملک، کارپرداز بنادر و جزایر خلیج فارس به جهت فراهم نمودن وسایل تشویق اولیای مدرسه و سخنرانی های پرشور برای ترغیب مردم به امر تعلیم و تربیت به شیوه نوین و تقدیر مداوم از اولیای مدرسه. دیگر، عبدالحمید خان متن السّلطنه، وطن دوست معارف خواه، مترجم مسیو سمیم بلژیکی (مدیر گمرکات بنادر خلیج فارس) و میرزا یانس (معارف خواه ارمنی)، معاون رئیس گمرک به خاطر انتظام بودجه برای بقای مدرسه و پیشنهاد و تصویب خیریه مدرسه (از محلّ واردات اجناس به گمرک به قرار عدلی یک شاهی و صادرات اجناس، عدلی نیم شاهی).

(لازم به ذکر است که با عملی شدن این پیشنهاد، مدرسه سعادت از اضمحلال و تعطیلی حتمی نجات یافت).

وکلای منتخب مدرسه هم، نقش به سزایی در تمشیت امور و پایداری مدرسه و جمع آوری اعانه و سرپرستی و تبادل افکار برای تثبیت کارها و مشاورت در مدیریت داشته اند. جماعت این وکلا که در طول 14 سال برای پیشرفت امور مدرسه، تلاش و سعی بلیغ روا داشته اند عبارت بودند از:

حاج عبدالرّسول رئیس التّجار، سیّد عبدالرضا طبیب، حاج سید محمّد رضا کازرونی، حاج میرزا غلامحسین کازرونی، حاج یحیی باباحاجی، سروش الملک (رئیس پست خانه وقت در بوشهر) و میرزا یانس ارمنی.

در جهت ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت، پس از بذل مساعی و سرپرستی میرزا آقا دلّال شیرازی که عضو هیأت اوّلیه اداره کنندگان مکتب تربیتی احمدیه بود باید از 26 تن هیات دیرین اوّلیه مدیران، ناظمان، دفترداران و معلّمان شریف و ارجمندان معارف پرور که از آغاز فعالیت مدرسه، با کرامت تمام مشغول انجام وظیفه بوده اند به شرح زیر به خوبی یاد کرد:

1- آقا میرزا علی معلّم پایه ابتدایی(مقدّماتی) به مدت 20 سال

(در مکتب احمدیه و در مدرسه)

2- آقا شیخ محمّد حسین سعات معلّم عربی و مدیر مدرسه 16 سال

(از آغاز تأسیس مدرسه)

3- آقا محمّد باقر بهبهانی دفتردار، ناظم، مدیر 16 سال

(از دفترداری در مکتب احمدیه)

4- آقا میرزا لطف الله کازرونی معلّم فارسی 16 سال

5- آقا میرزا علی اکبر سراری اهرمی معلّم مشق خط 16 سال

6- آقا سیّد محمود سعادت معلّم فارسی 16 سال

7- حاج شیخ عبدالکریم سعادت معلّم عربی، فارسی، ریاضی، جغرافی، دفترداری و نظامت 13 سال

8- آقا محمود دوانی معلّم دروس ; به مدّت 12 سال

9- سیّد احمد سعادت معلّم دروس ; 8 سال

10- میرزا حاجی آقاکازرونی(خسرو مؤدّب) معلّم فارسی 6 سال

11- آقا عبدالمجید معلّم فارسی و مدیر 6 سال

12- آقا محمّد کریم نوّاب معلّم ریاضی 4 سال

13- آقا شیخ عبدالعلی آل عصفور معلّم فارسی 4 سال

14- آقا میرزا علی دشتی معارف معلّم فارسی و مدیر چندسال (شروع کار در مکتب احمدیه)

15- آقا میرزا حسین معتقد اهرمی معلّم فارسی و شرعیات 2 سال (شروع کار در مکتب احمدیه)

16- آقا شیخ محمّد علی،امام جمعه وجماعت معلّم فارسی و عربی و شرعیّات 2 سال

17- محمّد علی منشی معلّم انگلیسی 2 سال

18- آقا میرزا محمّد معلّم انگلیسی 2 سال

19- شیخ عبدالحسین آل مذکور معلّم انگلیسی 2 سال

20- آقا سیّد غلامحسین معلّم انگلیسی 2 سال

21- میرزا محمود پیشداد معلّم انگلیسی و مدیر 2 سال

22- آقا سیّد محمّد طاهر دشتی معلّم فارسی 1 سال

23- اسدالله میرزا معلّم انگلیسی و ریاضی 6 ماه (با دریافت ماهیانه یکصد تومان)

24- سیّد فخرالدّین سراری معلّم انگلیسی و مدیر 6 ماه

25- آقا سیّد محمّد علی معلّم ریاضی ؟

26- آقا محمّد کریم آل شریف معلّم ریاضی ؟

با عنایت به جدول هیأت تعلیم و تربیت مدرسه، نکات زیر حاصل می گردد:

1- در طول این مدّت، شش نفر در سمت مدیریت مدرسه انجام وظیفه نموده اند که بیشترین مدّت مدیریت مربوط به آقا شیخ محمّد حسین سعادت (16 سال) و بقیّه به تناسب خدمت مربوط است به محمّد باقر بهبهانی (16 سال که چند سال آن در سمت دفترداری و نظامت بوده است)، آقا عبدالمجید 6 سال، میرزا علی دشتی معارف چند سال، میرزا محمود پیشداد 2 سال و سیّد فخرالدّین سراری 6 ماه.

2- یک نفر (آقا محمّد باقر بهبهانی) در مدت 16 سال به ترتیب، سمت های دفترداری، نظامت و مدیریت را بر عهده داشته است (همین شخص، قبلاً منشی تجارتخانه ملک التّجار بوده و پس از فراغت خدمت از مدرسه سعادت بوشهر، مدیر مدارس اهواز و مسجد سلیمان شد).

3- آن گونه که مشهود است جز آقا محمّد باقر بهبهانی بقیه اعضاء که در کار هیأت مدیره داخلی مدرسه بوده اند علاوه بر سمت خود به تدریس درس هم می پرداخته اند. و از بابت آن، چیزی دریافت نمی کرده اند.

4- برخی از معلّمین، یک درس آموزش می داده اند و بعضی چندین درس.

5- برخی از مدیران علاوه بر تدریس، امور دفترداری را نیز خود برعهده داشته اند، همین امر در مورد برخی از ناظمان مدرسه هم صادق است.

6- خدمات افراد فوق الذّکر از 6 ماه تا 20 سال در نوسان بوده است.

7- در میان آنان، کسانی بوده اند که مشاغلی غیر از معلّمی داشته اند، نظیر امام جمعه و جماعت، مترجم بانک خارجی، منشی تجارتخانه و ;

8- برای تدریس بعضی از دروس، نظیر زبان خارجه (انگلیسی و فرانسه) در مدرسه از مجتهدان معارف پرور زمان کسب تکلیف می شده است. این مجتهدان عبارت بودند: 1- آخوند ملّامحمّد کاظم خراسانی 2- حاج میرزا حسین 3- حاج میرزا خلیل 4- آقا سیّد محمّد کاظم یزدی 5- آقا شیخ عبدالله مازندرانی. همه این بزرگواران تدریس درس زبان خارجه را در مدرسه بلامانع دانستند.

9- معلّمان این مدرسه، بیشتر اهل بوشهر، دشتی، اهرم، کازرون، بهبهان، دوان، بحرین و ; بوده اند.

10- بیشتر این معلّمان به ترتیب در گروه ادبیّات فارسی (10 نفر)، زبان انگلیسی (7 نفر)، ریاضی (5 نفر)، عربی (3 نفر)، شرعیّات (2 نفر)، مشق خط (1 نفر)، جغرافی (1 نفر)، پایه ابتدایی (1 نفر) به تدریس اشتغال داشته اند.

11- از میان جماعت 26 نفره، چهار نفر با شهرت (سعادت) در این مدرسه به کار اشتغال داشته اند.

3- مباحثی پیرامون معلّمان مدرسه

1- معلّمین در طول سال به غیر از تعطیلات رسمی، مرخّصی نداشتند و طول غیبت آنان در سال مجموعاً از یک هفته تجاوز نمی کرد.

2- مدّت غیبت معلّمین دقیقاً کنترل می شد. آن گونه که در دفاتر موجود است غیبت ها بدین گونه در جلو نام معلّمین غایب قید گردیده است: 10 دقیقه، 11 دقیقه، 15 دقیقه، 16 دقیقه، 20 دقیقه، 25 دقیقه، 28 دقیقه، 31 دقیقه، تمام روز.

3- از قراین پیداست که در آغاز کار مدرسه، ماهانه در حدود 150 تومان صرف پرداخت حقوق معلّمان و خرید لوازم مدرسه و نوشت افزار عمومی شاگردان مدرسه می شده است.

4- بالاترین حقوقی که به معلّمان پرداخت گردیده متعلّق به شاهزاده اسدالله میرزا، معلّم ریاضی و زبان فرانسه و انگلیسی بود که به امر دریابیگی از تهران به بوشهر جهت تدریس دروس فوق الذّکر فراخوانده شد و با حقوق ماهیانه یکصد تومان به استخدام مدرسه سعادت بوشهر در آمده بود.

5- کادر اوّلیه مدرسه در سال 1325 قمری (100 سال پیش) 13 نفر و یک نفر هم مسؤول آب شرب مدرسه
بوده است.

6- حقوق معلّمان از 90 ریال تا 300 ریال و بعدها از 100 ریال تا 450 ریال در نوسان بوده است.

7- حقوق ماهیانه دفتردار مدرسه 50 ریال، جاروکش 80 ریال و خادم مدرسه 120 ریال بوده است.

8- کادر مدرسه در سال 1340 قمری با احتساب سه خدمتکار به 20 نفر بالغ گردیده بود.

9- آن گونه که از دفاتر دیرین مدرسه برمی آید جلو نام معلّمان اگر سیّد نبوده اند، آقا، آقامیرزا و در صورت
معمّم بودن، آقا شیخ می افزودند. در یک مورد هم، کلمه میرزا پس از نام شخص ذکر کرده اند، اسدالله میرزا.

10- معلّم دروس ابتدایی به ابتدایی مشهور بوده: مانند میرزا علی ابتدایی. و معلّم درس ریاضی به ریاضی (سیّد محمّد علی ریاضی)، نقّاشی به نقّاش (آقا علی نقّاش و معلّم مشق به مشّاق (میرزا علی اکبر مشّاق).

11- گاهی اوقات، برخی از معلّمین از حقوق ماهانه بی نصیب می ماندند از جمله برادران سعادت (مدیر و ناظم) و آقا محمّد باقر بهبهانی (دفتردار مدرسه) در زمان حکومت نظام السّلطنه که مدرسه شدیداً دچار بحران و مضیقه مالی گردیده و این بزرگواران برای ابقای مدرسه، حدود چند ماه از دریافت حقوق صرف نظر کردند.

12- برخی از این معلّمان پس از فراغت از کار در مدرسه سعادت، صاحب مقاماتی گردیدند، مثلاً شیخ محمّد حسین سعادت که از طرف مردم لارستان در دوره چهارم به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب و روانه مجلس شد. یا حاج عبدالکریم سعادت که بنا به درخواست هیأت علمیّه نجف اشرف روانه عراق شد و ضمن داشتن مدیریت و تدریس ریاضی در مدرسه علوی نجف اشرف، سرپرستی مدرسه حسینی کربلا و مدرسه اخوّت کاظمین را نیز بر عهده داشت (سال 1329 هـ . ق.)

13- نخستنی مدیر مدرسه سعادت، اوّلین رئیس فرهنگ بنادر جنوب گردید. آقا شیخ محمّد حسین سعادت، به مدّت دو سال در این سمت انجام وظیفه می نمود.

14- گاهی اوقات جناح بندی ها و مخالفت ها توسّط برخی از معلّمین، منجر به استعفای مدیر مدرسه می شد.
بدین گونه بود که آقا شیخ محمّد تقی فیلسوف که از طرف هیات مدیره مدرسه به سرپرستی و مدیریت و معلّمی مدرسه منصوب شده بود پس از مدتی مقاومت مجبور به استعفا گردید (1340 هـ . ق.)

15- برخی از همین معلّمان، عهده دار مدیریت یا مؤسّس مدارسی در بعضی شهرها ا زجمله در خرّم شهر (خسرو مؤدب، مدیر مدرسه خزعلیه) و اهواز آقا محمّد باقر بهبهانی (مدیر) و مسجد سلیمان و بحرین گردیدند و بعدها
عدّه ای دیگر کار معملی را در مدارس دیگر ادامه دادند نظیر محمّد حسین سعادت که قبل از نمایندگی مجلس در مدرسه رحمت و شفاعیه شیراز به معلّمی پرداخت و پس از پایان نمایندگی و ریاست فرهنگ بنادر تا پایان عمر در دبستان شاپور شیراز به معلّمی اشتغال داشت.

16- معمولاً حقوق معلّم انگلیسی بیش از سایر معلّمان بوده مثلاً میرزاعبدالمحمّد، معلّم انگلیسی در سال
1343 هـ . ق. ماهانه 450 ریال دریافت می داشته در حالی که حداکثر حقوق در آن زمان (حتّی مدیر مدرسه) مبلغ 300 ریال بوده است. البتّه بیشترین حقوق مدیریت را فیلسوف دریافت می داشته (مبلغ 900 ریال در سال 1340 هـ . ق.)

17- برخی معلّمان به صورت خق التّدریسی به انجام وظیفه می پرداخته اند، نظیر آقامیرزا یوسف در برابر دو ساعت تدریس روزانه، مبلغ 60 ریا ل ماهانه دریافت می کرده است.

18- اغلب معلّمان از قلّت حقوق ، مانند امروز گله مند بودند.

19- معلّمان در صورت تائید وکلای مدرسه و داشتن بودجه از وام اعطایی بهره مند می شدند.

20- نمونه ای از جدول پرداخت حقوق معلّمین مربوط به ماه رجب سال 1335 هـ . ق. (90 سال پیش) که از دفاتر قدیمی مدرسه استخراج گردیده، به شرح زیر به اطّلاع می رساند:

محل امضاء

1- جناب آقا میرزا علی دشتی 350 قران

2- جناب آقا میرزا ابوالقاسم 325 قران

3- جناب آقا میرزا علی اکبر مشّاق 200 قران

4- جناب آقا میرزا علی خراسانی 200 قران

5- جناب آقا میرزا محمود دشتی 200 قران

6- جناب آقا سیّد محمّد علی 200 قران

7- جناب آقا سیّد فرج الله 130 قران

8- جناب آقا سیّد حیدر 100 قران

9- جناب آقا میرزا محمّد کاظم 75 قران

10- دفتردار 50 قران

11- علی خادم 60 قران

12- عباس خادم 50 قران

جمع 2060 ریال

همگی افراد در برابر نام خود امضاء نموده اند.

نکته قابل توجه اینکه، افزایش دستمزدها از بدو تأسیس مدرسه تا 15 سال بعد در جداول حقوق پرداختی مشهود نیست. مگر اینکه افزایش سنواتی در کار باشد.

21- در فروردین ماه 1312 شمسی، حقوق معلّمان براساس سابقه کار و تدریس در کلاس ها تعیین می گردید. جدول زیر نمایانگر این قضیه است:

حقوق ماهانه

1- آقای شفیق شهریاری معلّم درجه (کلاس) هشتم 620 ریال

2- آقای کاویانی معلّم درجه (کلاس) هفتم 300 ریال

3- آقای گلزار معلّم درجه (کلاس) پنجم 150 ریال

4- آقای حق شناس معلّم درجه (کلاس) چهارم 120 ریال

5- آقای مهاجری معلّم درجه (کلاس) اول 120 ریال

6- محاسب و دفتر دار 180 ریال

با دیدی دقیق در جداول 30 ساله حقوق معلّمین مدرسه (از سال 1278 تا 1312 شمسی) ، مشاهده می شود که نرخ اقلام حقوق نه تنها برای برخی رو به تزاید نرفته بلکه رقم معکوس هم داشته است (مقایسه کنید حقوق پرداختی به اسدالله میرزا در ابتدای کار مدرسه که ماهانه مبلغ 1000 قران به مشارالیه پرداخت می گردید با حقوق سی سال بعد دیگران.) تنها حقوق دفتردار مدرسه است که به دلیل محاسب بودن و احیاناً افزایش
دانش آموزان به مبلغ 180 ریال بالغ گردیده است.

22- با بررسی دفاتر قدیمی مدرسه، چنین برمی آید که بعضی ها جهت استخدام در مدرسه مدّتی به طور رایگان
به گونه آزمایشی خدمت می نموده و پس از آن در صورت تصویب وکلا و انجمن مدرسه به استخدام مدرسه در
می آمده اند. (در این مورد می توان از آقا میرزا محمّد خلیل نام برد که طبق صورت مجلس چهل و چهارم به تاریخ چهارم جمادی الاولی سال 1329 هـ . ق. به سمت معاونت مدرسه پذیرفته می شود.)

23- آن طور که مشهود است کسوری در پرداخت ها وجود نداشته است. (مثلاً کسر مالیات یا بازنشستگی و غیره) و بدین جهت در صورت عدم انجام کار، حق و حقوقی برای کسی وجود نداشت.

4- سخنی پیرامون مدرسه سعادت و دانش آموزان آن.

«چهارشنبه کنم فکری، پنجشنبه کنم شادی، جمعه می کنم بازی، ای شنبه ناراضی، پاها فلک اندازی،
چوپ های آلبالو، پاهای خون آلو(د).» این جملات را (شمس الدّین رشدیه در کتاب سوانحج عمر) به عنوان زبان حال کودکان گریز پای مکتب ها یاد نموده، هرچند که در سالیان دیرین، در اغلب مکتب ها و دبستان ها این امر جاری بوده و بچّه ها را از مدرسه بیزار می کرده است.

تا آنجا که سوابق نشان می دهد این گونه روش تربیتی در مدرسه سعادت بوشهر به دلیل اشراف وکلای مدرسه و نظارت مستقیم آنان بر اجرای امور، کمتر روی داده یا به طور کلی در برهه ای از زمان برای برخی، این گونه اعمال اصلاً وجود نداشته است. آنچه که از سوابق مدرسه و دانش آموزان قدیم آن بر می آید، می توان ویژگی های آن را به شرح زیر نمایان ساخت:

1- مدرسه در طول 12 ماه سال غیر از تعطیلات رسمی کشوری مفتوح بوده است.

2- برنامه درسی روزانه در شش ساعت (چهار ساعت در صبح و دو ساعت در بعدازظهر) تمام تنظیم و پس از هر 60 دقیقه تدریس، 30 دقیقه استراحت داده می شد.

3- در آغاز فعّالیت مدرسه به دلیل مسقّف نبودن کلاس ها و به علّت عدم بضاعت مالی و نداشتن بودجه،
بچّه ها در راهروهای مدرسه که با سنگ و گچ ساخته شده و با زیلو و حصیر مفروش بود، درس می خواندند.

4- در یکصدو پنج سال پیش (1319 هـ . ق) تعداد شاگردان مدرسه به 450 نفر بالغ گردید، حدود 250 نفر آنان
به طور رایگان درس می خواندند و از امکانات گوناگون که به وسیله تجّار مستقر در بوشهر (به ویژه شادروان حاج سیّد محمّدرضا کازرونی) فراهم می گردید بهره مند می شدند.

این نکته را باید یادآور شد که مدرسه سعادت در طول تاریخ تأسیس خود به دلایل گوناگون از جمله ضعف بودجه، عدم کمک مالی به موقع، حوادث غیر مترقّبه، درماندگی اغلب اولیای دانش آموزانی و از همه مهمتر
آن که بیش از نیمی از دانش آموزان به دلیل فقر مالی از پرداخت شهریه معاف بودند و یا بعضی اوقات سوء مدیریت ها که به جای جاذبه، دافعه را تشدید می کرد، سبب می شد که نوسانات شدیدی در برخی از سالیان دیرین از جهت جذب دانش آموز در مدرسه به وجود آید. مثلاً طبق آمار دفاتر دیرین موجود، در سال 1300 شمسی (82 سال گذشته) تعداد شاگردان از 450 نفر (سال 1278 شمسی) مربوط به یکصد و پنج سال پیش به 308 نفر (در 23 سال بعد) کاهش می یابد. در زیر آمار دانش آموزان مشغول به تحصیل در کلاس ها به تفکیک آورده می شود.

1- جمع دانش آموزان ابتدایی 81 نفر

2- جمع دانش آموزان کلاس اوّل 82 نفر

3- جمع دانش آموزان کلاس دوم 49 نفر

4- جمع دانش آموزان کلاس سوم 50 نفر

5- جمع دانش آموزان کلاس چهارم 24 نفر

6- جمع دانش آموزان کلاس پنجم 11 نفر

7- جمع دانش آموزان کلاس ششم 11 نفر

جمع 308 نفر (مربوط به سال 1300 شمسی)

با نگاهی به تعداد دانش آموزان کلاس ها، به خوبی مشخّص می شود که در کلاس های درجات پایین، با تراکم دانش آموز و در کلاس های بالاتر با کاهش دانش آموز روبرو می شویم و این می رساند که سختی دروس و عدم تمکّن مالی، عدّه زیادی از دانش آموزان را روانه بازار کار می کرده است.

5- همه معلّمین و محصلین مدرسه بدون استثنا یا معمّم یا مکلّا و ملبّس به قبا بوده اند (در تصویری که از معلّمین و دانش آموزان اولیه مدرسه سعادت مربوط به سال 1318 هـ . ق. حدود یکصد و پنج سال پیش باقی مانده است، تمامی معلّمان ملبّس به قبا و عبا و عمامه و بیش از 90% دانش آموزان هم ملبس به قبا و عمامه و بقیه با قبا و کلاه مشاهده می شوند.)

6- شرایط سنّی برای معلّمان جهت تدریس و برای دانش آموزان جهت آموزش در این مدرسه در سال های دیرین وجود نداشته است. معمولاً سنّ دانش آموزان از هفت تا 19 سالگی در نوسان بوده و با تحقیق در این امر دیده شده که دانش آموزی 13 ساله در کلاس اوّل ثبت نام نموده، در حالی که به دانش آموز 13 ساله دیگری
بر می خوریم که در کلاس هفتم درس می خوانده است.

7- ظاهراً کلاس های هفتم و هشتم در سال 1304 شمسی و کلاس نهم در سال 1313 شمسی در مدرسه گشایش یافته است.

8- به خاطر حرمت ماه مبارک رمضان و براساس صورت مجلس وکلای مدرسه (جلسه هفتم، منعقده در شعبان 1332 هـ . ق.) مدرسه تا ظهر باز بوده است.

9- انجام کلّیه امور مدرسه در شورایی که مرکّب از پنج نفر از وکلای مدرسه تشکیل می گردید از طرف هیات مدیره مدرسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تصمیم مقتضی اتّخاذ می گردید. اغلب این مجالس در منازل تجّار شهر یا وکلای مدرسه در بعدازظهر چهارشنبه ها برگزار می شده است. شورای وکلا بالاترین مرجع
تصمیم گیری در تمامی موارد بوده است.

– در سالیان نخست، هر سال تعداد 30 نفر از جوانان فعّال و با ایمان و درس خوانده از مدرسه فارغ التّحصیل و جذب بازار کار می شدند. همه آنها دارای خطّی زیبا و در املا و انشای فارسی توانا بودند. زبان انگلیسی را به خوبی می دانستند و می نوشتند و صحبت می کردند.

تجارتخانه ها، ادارات گمرک، ادارات دارایی، حکومت های جز، مدارس داخل و خارج از کشور نیاز فراوان به وجود آنها داشتند. برخی از این شاگردان جهت تدریس در مدارس عراق دعوت می شدند. (نظیر سیّد محمّد علی ریاضی که مدّت سه سال در مدرسه اخوّت کاظمین و چهار سال در مدرسه مرتضوی نجف اشرف به معلمّی پرداخت).

بعضی از فارغ التّحصیلان این مدرسه، خود موجبات تأسیس مدارس دیگری را در داخل (بندرعباس،
بندر لنگه، اهواز، خرّم شهر، مسجد سلیمان و ;) و خارج از کشور (هند، بحرین، عراق و ;) فراهم آوردند.

11- دانش آموزان دوران اوّلیه مدرسه و پدران آنها بیشتر اهل منطقه یعنی بوشهر، امام زاده، اهرم، دشتی، تنگستان، چاه کوتاه، دیّر، انگالی، گورک، خوشاب، شبانکاره، برازجان، کبگان و ; همچنین خارج از منطقه استان، مثل کازرون، دوان، دشت برم، فهلیان، بهبهان، فیروزآباد، شیراز، اصفهان، تهران، شوشتر و یا خارج از کشور مانند عراق، بحرین، زنگبار و هند بوده اند. طبق مدارک و شواهد باقی مانده، پس از دانش آموزان منطقه، کازرونی ها و بهبهانی ها از نظر کثرت دانش آموز به ترتیب در درجات بعدی قرار داشته اند.

12- معمولاً در دفاتر ثبت نام موجود پیشین مدرسه، قبل از ذکر نام پدر دانش آموز، در صورت زیارت اماکن مقدّسه، القابی همچون زایر، مشهدی، کربلایی، حاجی، حاج یا آقا میرزا و در صورت سیّد بودن کلمه سیّد اضافه می کردند. (مانند کربلایی علی، مشهدی عبدالرّحیم، حاج ابوالقاسم، زایر محمّد، حاجی عبدالکریم، آقا میرزا ابراهیم، سیّد غلامحسین و ;) و گاهی شغل پدر را پیش از نامش ذکر می کردند (ناخدامحمّد) و زمانی پس از ذکر نام (سیّد ابوالقاسم تاجر). با عنایت به دفتر ثبت نام دانش آموزان پیشین مدرسه مربوط به سال 1303 شمسی به جای نام پدر، کلمه عربی (ابا) نوشته شده و در جدول مربوطه، پس از ذکر نام، شغل و شهر محلّ تولّدشان را بلافاصله پشت سرهم می نوشتند. جدول زیر نمایانگر این مطلب است:

نام دانش آموز ابا

سیّد علی سیّد باشی تاجر اصفهانی

علی نقی کربلایی بهروز بقّال کازرونی

عبدالرّسول علی اکبر تاجر شیرازی

عبدالکریم محمّد حسین تاجر دوانی

عبدالعلی مشهدی کاظم ندّاف کازرونی (برای تحصیل به هندوستان رفته.)

محمّد جعفر کربلایی ماندنی کازرونی (مستخدم تجارتخانه شده است.)

پدران دانش آموزان، مشاغل گوناگونی داشته اند و در یک بررسی همه جانبه که از دفتر آمار سال 1304 شمسی به عمل آمده بیش از 80 شغل از خادم تا مخدوم، آمر و مأمور و امام و مأموم و کارمند و کارگر و
پیشه ور و کشوری و لشکری تا مدیر و مدبّر و حکمران و منصور دیوان و ; مشخّص شده است. این گونه مشاغل، بعضاً بدون نظم و ترتیب به قرار زیر بوده است:

انباردار- صیّاد – حمّال – تاجر – بزّاز – ملّاح – بقّال – قنّاد – خیّاط – قاری – نجّار – حمّامی – مجتهد – منشی – دباش – نقیب – صاحب کشتی – خادم مسجد – وکیل – حمّال باشی – خبّاز – کپتان – پلیس – بیطار – پیشخدمت – معمار – عضو عدلیه – درشکه چی – ناخدا- مکاری – نمّال فروش، زارع – میوه فروش – محاسب گازر – گچی – فرّاش – معاون رئیس بلدیّه – پیله ور – حدّاد – منصور دیوان – کارگزار – ضابط – سلمانی – تحویلدار مدرسه – گلاب فروش – گماشته بلدیّه – قالی فروش – پیلوت – کدخدا – سنگ کش- دلّال – عکّاس – افیس دار (دفتر تجارتخانه) – معامله گر – علّاف – مترجم – سودافروش – سرّاج – عالم – مستخدم جهاز – منشی گمرک – تفنگچی – قهوه چی – مدیر مدرسه سعادت (میرزا یوسف فیلسوف شیرازی ) – واعظ – دکّاندار- نقّاش – عامل – طبیب – عطّار – مسگر – صرّاف – مدیر گمرک – حکمران – دلّاک – عضو مالیه و ;

با دقّت نظر در این موضوع، کاملاً آشکار است که همه دانش آموزان مدرسه از جهت مقرّرات تعلیم و تربیت و نظم و انضباط و رعایت شؤونات مدرسه کاملاً با هم مساوی بوده اند. پسران علّاف و حکمران، دلّال و دلّاک، مستخدم جهاز و صاحب کشتی، تفنگچی و مدیر گمرک، امام جمعه و خادم مسجد، سرّاج و سنگ کش، صرّاف و مسگر، کارگر و کارگزار، کاپیتان و درشکه چی و ; همه با هم یکسان و در زیر یک سقف از تعلیم و تربیت مساوی برخوردار می شدند. وکلا و اولیای مدرسه، کسی را به دلیل عدم بضاعت مالی و یا نداشتن و نپرداختن شهریه از مدرسه اخراج نکرده و یا مانع درس خواندن او نمی شده اند.

افراد خیّری در شهر بودند که هزینه نوشت افزار و کتاب و غذای دانش آموزان بی بضاعت را بدون منّت بدانها پرداخت تا آنجا که به بعضی از آنها مقرّری ماهانه اعطا و به خانواده شان هم مساعدت می شده است. (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سالیان پیش، فیلمی از تجارتخانه شادروان حاج سیّد محمّدرضا کازرونی در این ارتباط در بوشهر تهیّه نموده و در آن کیفیت اعطای اعانه ها و تحویل نوشت افزار و کمک های نقدی و مالی که توسّط آن مرحوم به انجام
می رسیده نمایان ساخته است.)

نمرات امتحانی دانش آموزان با دقّت و بدون خط خوردگی و خدشه در دفاتر خط کشی شده و جدول بندی کامل ثبت و ضبط و به امضای مدیر مدرسه می رسیده است. تا آنجا که مشهود است نمرات ثبت شده بدون تغییر بوده و در هیچ موردی نمره ای تغییر نیافته و مشاغل و مناصب پدران هم تاثیری در نمرات یا دگرگونی آن نداشته است. (چنانکه نمره درس (انشاء) فرزند فیلسوف (مدیر مدرسه سعادت در سال 1340 هـ . ق.) شش تمام قید گردیده و شخص آقای فیلسوف هم در زیر نمرات کارنامه امضاء کرده است.)

5- وضعیت امتحانات و کیفیت نمرات:

آن گونه که از دفاتر قدیمه مدرسه استنباط می شود، امتحانات مدرسه به صورت خصوصی و عمومی برگزار
می شده. امتحانات خصوصی، توسط معلّم هر کلاس در هر ماه یک بار و امتحانات عمومی توسّط مدرسه (هیأت وکلا و شورای مدرسه) به طور سالیانه و در حضور اولیای مدرسه و دانش آموزان و با شرکت بزرگان کشوری و لشکری و جماعت بازرگانان و جنرال قونسل ها (انگلیس، آلمان، فرانسه، روسیه و ; ) برگزار می گردیده.

نخستین صورت مجلس دیرینه موجود در مورد برگزاری امتحانات عمومی سالیانه دانش آموزان مدرسه، مربوط به تاریخ چهارشنبه بیست و نهم شهر رجب المرجّب سال 1324 هـ . ق. (حدود 100 سال قبل) است که تاریخ امتحانات عمومی آن سال را روز شنبه هفدهم شهر شعبان المعظّم (سال 1324 هـ . ق.) توسّط وکلا و شورای مدرسه تعیین و اعلام شده است. پس از اتمام مراسم امتحانات سالانه، مجلس جشن و شادی بر پا
می کردند و با شربت و شیرینی از مدعوّین و دانش آموزان پذیرایی به عمل می آوردند.

از سال 1304 شمسی، امتحانات عمومی سالانه را در دیماه هر سال برگزار می کردند. لازم به تذکّر است که در زمان برادران سعادت، مدرسه از کیفیت بالایی برخوردار بوده و تلاش بیشتری در ارتقای دانش محصّلین مشهود و نمایان بوده و این موضوع را می توان با مشاهده دفاتر امتحانی و ریز نمرات دانش آموزان به خوبی دریافت. در امتحانات سال 1304 شمسی، اغلب دانش آموزان یا دارای غیبت های طولانی یا نمراتی در حدّ صفر و یک، مشاهده می شود و بسیار ناتوان و ضعیف بوده اند. غالب معدّل ها در حدّ 10 تمام و حتّـی1 در درس رونویسی و رسم الخط، نمرات یک رقمی، بسیار وجود دارد. و این معلوم می دارد که پس از از هم پاشیده شدن کانون وکلا و شورای مدیریت مدرسه، کارها نابسامان گشته و بساط تعلیم و تربیت در مدرسه رو به ضعف گذاشته است. تا آنجا که تعداد محصّلان مدرسه از جهت تعداد در طول تقریبی 25 سال حیات خود 0 تا سال 1302 شمسی) 25% افت پیدا کرده و تعداد نفرات دانش آموزان از 450 نفر به 308 نفر (مطابق آمار) کاهش یافته است.

فرایند آمار تقریبی قبول شدگان در سال 1304 شمسی در کلاس ها به شرح زیر بوده است:

1-کلاس دوم: جمع قبول شدگان در دروس کتبی حدود 70% و در دروس شفاهی حدود 60%

2-کلاس سوم:جمع قبول شدگان در دروس کتبی حدود 60% و در دروس شفاهی حدود 50%

3-کلاس چهارم:جمع قبول شدگان دردروس کتبی حدود60% و در دروس شفاهی حدود 50%

4-کلاس پنجم:جمع قبول شدگان دردروس کتبی حدود60% و در دروس شفاهی حدود 60%

5-کلاس ششم جمع قبول شدگان دردروس کتبی حدود20% و در دروس شفاهی حدود 35%

6-کلاس هفتم (9 نفر):جمع قبول شدگان دردروس کتبی حدود65% و در دروس شفاهی حدود 66%

6- جوایز و هدایا:

مرسوم بود که به شاگردان ممتاز (معمولاً نفرات اوّل و دوم و سوم) مدرسه، پس از پایان امتحانات جوایزی از طرف مقامات محلّی یا اولیای مدرسه اعطاء شود. این شیوه در سال های دیرین تا سال ها بعد انجام می شد و هر سال پس از برگزاری امتحانات عمومی، طیّ مراسمی، دانش آموزان برجسته علمی را با اعطای جوایز مورد تقدیر و تشویق قرار می دادند. با پژوهشی که در مورد این نوع جوایز انجام گرفته. انواع جوایز اعطایی مدرسه به شرح زیر بوده است:

دفتر، پنتل، دوات، پاک کن، چاقوی راجرز، مداد رنگ، جعبه پرگار، دفتر بغلی، دفتر بزرگ، کیف بزرگ، قلم تراش، پنسل که همان گونه که در ستون ملاحظات برخی از دفاتر قدیمی مدرسه ثبت شده، این لوازم، جمله اقلامی بوده که در آن زمان بیشتز از طرف سردار بهادر، رئیس قشون بنادر خلیج فارس (در سال 1304 شمسی) به دانش آموزان ممتاز اهداء گردیده است. در بخشی از صورت هزینه مدرسه سعادت بوشهر مبلغ 251 قران از بابت خرید کتاب و 151 قران بابت خرید چند قلم شیء (بدون ذکر نام اشیاء) جهت هدیه دادن به دانش آموزان نفرات اوّل تا سوم کلاس ها از طرف هیأت مدیره مدرسه (به تصویب شورای وکلای مدرسه) در جشن
فارغ التّحصیلی در سال 1304 شمسی، پرداخت شده است. ضمناً مبلغ 28 قران و 25 غاز هم قیمت پرداختی کتبی بوده که در همان ماه به ایتام مدرسه اعطا گردیده است. در جایی از گوشه یک دفتر دیرینه ثبت نام
دانش آموزان مدرسه (سال 1304 شمسی) مشهود است که نوشته شده از حضرت اجلّ حکمران بوشهر، کفش و ملبوس، جهت چهار نفر طفل یتیم مدرسه گرفته شده است. هدایا و کمک های تاجران و بازرگانان مقیم بوشهر به دانش آموزان این مدرسه خود داستانی دیگر است و در جاهای دیگر بدان اشارت شده است.

7- هزینه و تأمین درآمد و بودجه مدرسه:

تأمین بودجه مدرسه سعادت بوشهر، پس از طی شدن نخستین دوره حکمرانی احمدخان دریابیگی در بوشهر که خلل و شکاف عمیقی در توازن درآمدها و هزینه های مدرسه پیش آورد، براساس پیشنهاد عبدالحمیدخان متن السّلطنه، (وطن دوست معارف خواه) و میرزا یانس ارمنی (معارف خواه ارمنی) و توافق تجّار شهر، مقّرر گردبد ار محلّ دریافت عدلی یک شاهی برای واردات و هر عدل کالا به مقدار نیم شاهی برای صادرت به عنوان خیریه و کمک به مدرسه سعادت بوشهر اختصاص یابد. از این محلّ، ماهانه بالغ بر یکصد تا یکصد و پنجاه تومان جمع آوری و در اختیار وکلای تام الاختیار مدرسه برای پرداخت حقوق معلّمان و خرید لوازم و مخارج مدرسه قرار داده می شد. مبلغ یکصد تومان دیگر هم از بابت دریافت شهریه دانش آموزان با بضاعت مدرسه بود که هر ماهه دریافت می گردید. (شهریه دانش آموزان برای کلاس های اوّل تا آخر ابتدایی و هفتم از 5 ریال و 7 ریال تا 10 ریال در ماه در نوسان بود. گاهی اوقات، شهریه ها تقسیط می شد و در یکی از این دفاتر ملاحظه گردیده که ولیّ دانش آموزی مبلغ یک ریال از بابت شهریه شش روز فرزندش پرداخت نموده است.)‌ تنها درآمد اصلی مدرسه در سال 1280 شمسی از همین دو منبع تأمین می گردیده که در مجموع به طور نسبی ، ماهانه د حدود 2500 قران حاصل می شده است (غیر از کمک های اتّفاقی دیگر) ، به طور تقریبی در همان سال،

ماهیانه در حدود 150 تومان صرف پرداخت حقوق معلّمان و خرید متفرقّه و بقّیه نیز بابت خرید و تعمیر در و پنجره و لوازم ساختمانی مدرسه هزینه می گردید. در خریدها و پرداخت دستمزد کارگران برای کار در مدرسه، تخفیف مخصوص قائل می شدند و آن رانوعی خدمت به مدرسه منظور می داشتند. اوّلین بیلان درآمد و هزینه چندین ساله مدرسه سعادت بوشهر در سال 1326 و 1327 قمری (حدود 98 سال پیش) طیّ رساله ای چاپ و منتشر شد که خبر آن در روزنامه ایران نو (یکی از بهترین روزنامه های ملّی آن زمان) درج گردید.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
پنج شنبه بیست و دوم 4 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کشف حجاب در زمان رضا خان word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کشف حجاب در زمان رضا خان word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله کشف حجاب در زمان رضا خان word

چکیده    
مقدمه    
حجاب در آیین یهود    
پوشش سر در عصر ایرانی ـ ترکی    
بازتاب پوشش زنان عصر صفوی در سفرنامه    
قاجاریه و کشف حجاب    
رضاخان و سفر ترکیه    
رضاخان و اعلام رسمی کشف حجاب    
اقدامات خشونت آمیز بر ضد زنان باحجاب    
بازتاب کشف حجاب در برخی روزنامه    
واکنش آیت الله مرعشی نجفی رحمه الله در برابر کشف حجاب    
پی آمدهای کشف حجاب در جامعه    
پی آمدهای اجتماعی ـ فرهنگی    
پی آمدهای اقتصادی    
پی آمدهای سیاسی    
نگاهی به ماجرای کشف حجاب در ایران    
نتیجه گیری    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله کشف حجاب در زمان رضا خان word

1ـ حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، ج ششم، تهران: ناشر، 1362، ص 157

2ـ مهدی صلاح، کشف حجاب، زمینه‌ها، پیامدها و واکنش‌ها، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1384، ص 118

3ـ حکایت کشف حجاب، تهاجم فرهنگی غرب و کشف حجاب، تهران، موسسه فرهنگی قدر ولایت، 1378، ص 25

4ـ محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، تهران، نشر وحید، 1364، ص 305

5ـ علیرضا امینی، تحولات ساسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی، صدای معاصر، 1381، ص 40

6ـ صحیفه نور، ج 18، ص 261

7ـ مرتضی جعفری، واقعه کشف حجاب، اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی و مؤسسه پژوهشی و مطالعاتی فرهنگی، 1371، ص 459، سند شماره 222

چکیده

حجاب، مسئله ای فطری است که از دیرباز در فرهنگ ملی و باستانی ما وجود داشته است. بی حجابی و کشف حجاب، از سال های بسیار دور مورد توجه استعمار جهانی بود؛ زیرا آنها فرهنگ ریشه دار ملت های اسلامی را هدف قرار داده بودند. تاریخ واقعی کشف حجاب در ایران به سال های پیش از عصر رضاخانی بازمی گردد، ولی اجرای آن، در دی ماه 1314 صورت گرفت. در این مقاله، به پدیده کشف حجاب و اهداف آن از سوی استعمارگران می پردازیم

کلید واژگان:

حجاب- رضاخان-استعمار-غرب

مقدمه

لاروس در دایره المعارف خود درباره حجاب در ملت های پیشین می نویسد: «عادت زن های یونان قدیم بر آن بود که به حجاب اهمیت می دادند و حتی پیرزنان هم محجبه بوده اند. قدیم ترین نویسندگان یونانی می نویسند که حجاب زنان فینقی، سرخ بوده و زنان شهر ئیب، حجاب مخصوصی داشته اند که به جز دو چشم، همه بدنشان را می پوشانیده اند. رومی ها نیز آن گونه در حجاب اهتمام داشتند که قابله ها و دایه ها هم از خانه خود بیرون نمی رفتند مگر با چادر و روی پوشیده و در زیر چادر هم عبایی بلند و سرتاسری می پوشیدند».(مهدی صلاح، کشف حجاب، زمینه‌ها، پیامدها و واکنش‌ها، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1384، ص 118)


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دسته ها :
پنج شنبه بیست و دوم 4 1396
X